Teemajulkaisut

TeemajulkaisutBoardman kehittämisryhmät, Boardman 2020 -verkosto ja  Boardman partnerit ovat kirjojen lisäksi työstäneet vuosien varrella useita teemajulkaisuja ajankohtaisista aiheista. 

Tältä sivulta löydät lisätietoa näistä teemajulkaisuista.

Teemajulkaisut ovat tilattavissa hintaa 15 euroa/kpl (sis. alv ja toimitusmaksu) osoitteesta heli.koukkula(a)boardman.fi


OMISTAJUUS JA YRITYSKASVU
Esa Matikainen, Boardman 2020 -verkosto

Sivumäärä 37, ©2012 Boardman Oy, ISBN 978-952-67330-8-1 

Omistajuus 162xBoardman uskoo aktiivisen ja osaavan omistajuuden tuovan merkittävän panoksen yritysten kasvuun ja menestymisedellytyksiin. Tämä on julkaisu on tutkimus omistajuuteen ja sen kehittämiseen liittyvistä haasteista ja edellytyksistä. Tutkimustiedon hankinnan lisäksi Kasvua omistajuudella -teemaa käsiteltiin Boardman -verkoston järjestämässä SpringBoard -seminaarissa 8.5.2012.   

Tutkimus toteutettiin yhdessä Finpron, Perheyritysten liiton, Hallitusammattilaset ry:n, FiBANin, Suomen Pääomasijoitysyhdistyksen ja Pörssisäätiön kanssa. Tällä yhteistyöllä saimme varmistettua sen, että meille muodostui kattava käsitys omistajuudesta erilaisissa omistusmuodoissa pörssiyhtiöistä ja perheyhtöistä pääomasijoitteisiin ja omistajayrittäjävetoisiin yrityksiin.

Tutkimus osoitti useita milenkiintoisia asioita, joihin yritysten omistajien, hallituksen ja johdon muodostaman päätöksentekoketjun on syytä perehtyä.

 

ENNAKOINTI JA STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Esa Matikainen, Boardman 2020 -verkosto

Sivumäärä 47, ©2011 Boardman Oy, ISBN 978-952-67330-5-0 

Ennakointi 162xKasvu syntyy yrityksissä tehtävien päätösten ja työn seurauksena. Nykyisessä hyvin nopeiden muutosten toimintaympäristössä on yhä tärkeämpää ennakoida ja tarttua haasteisiin ja mahdollisuuksiin ajoissa. Boardman 2020 -verkosto selvitti yhdessä Finpron kanssa, mitkä ovat menestyksekkään ennakointitoiminnan ja strategisen päätöksenteon keskeisimpiä haasteita ja edellytyksiä.

Tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että ennakointitoimeninta on vielä lapsen kengissä. Yrityksissä luotetaan visionääriseen johtoon ja sen toimeenpanokykyyn. Huomioita ei ole vielä kiinnitetty siihen, miten henkilöstö ja asiakkaat saataisiin kunnolla mukaan ennakointiprosessiin, eikä siihen, millainen on heikoista signaaleista käytävän tulkitsevan keskustelun laatu ja ketkä siihen osallistuvat.

Tutkimustiedon hankinnan lisäksi Boardman 2020 -verkosto järjesti yhdessä Finpron kanssa vuoden 2011 aikana useita vaikuttajatapaamisia, joissa yrittäjät, yritysjohtajat sekä asiantuntijat pohtivat yrityskasvun lähteitä ja haasteita. Keskusteluissa käsiteltiin mm. olemassa olevien myyntikanavien hyödyntämistä, kaupan murrosta, Latinalaisen Amerikan liiketoimintaympäristöä sekä ennakointia osana strategista päätöksentekoa.

 

KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN TALOUDEN MYLLERRYKSESSÄ
Esa Matikainen, Boardman 2020 -verkosto

Sivumäärä 40, ©2009 Boardman Oy, ISBN 978-952-99704-8-3

Kansainvälistyminen 162

Viime aikojen muutokset yritysten liiketoimintaympäristössä, yhteiskunnassa ja talouden kehityksessä ovat saaneet monet yritykset miettimään uudelleen tavoitteitaan ja strategiaansa. Yritykset näkevät nykyisen markkinatilanteen mahdollistuutena markkina-asemansa vahvistamiseen, mutta toimintaympristön nopeiden muutosten edellyttämiä liiketoimintamuutoksia ei tunnisteta ajoissa. Asiantuntemus kansainvälistymiseen ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten, riskien ja haasteiden hallintaan on puutteellinen, eikä kannattamattomia hankkeita osata lopettaa ajoissa. Näiden asioiden korjaaminen vaatii monenlaisia toimenpiteitä, joista yksi on kokemusten ja näkemysten jakaminen omistajayrittäjinä ja muun kasvuyritysten johdon kesken yrityksestä toiseen. Tämä julkaisu pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan asiaa ja tarjoamaan näkemyksiä ja kokemuksia jatkojalostusten pohjaksi.

 

LJT - LIIKKEENJOHDOLLISEN TUTKIMUSRYHMÄN 60-VUOTISHISTORIIKKI
LJT vuosina 1949-2009
Työryhmä: Mikael Heikfolk, Jarmo Leppiniemi, Pekka Mannio, Eero Vaara, Tom von Weymarn, Laura Fieldhouse (toim.) ja Ilkka Mannio (toim.)

Sivumäärä 75, © 2009 Liikkeenjohdollinen Tutkimusryhmä, ISBN 978-952-99704-9-0

LJT 162xLJT - Liikkeenjohdollinen Tutkimusryhmä on 60-vuotias. Ryhmä on toiminut vuodesta 1949 yritysmaailman ja tiedemaailman välisenä yhdyssiteenä ja merkittävänä verkostoitumisfoorumina. Vuosikymmenten saatossa ryhmä on uudistunut useita kertoja, Toiminnan painopisteet on valittu eri aikakausien tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Ryhmä on järjestänyt lounaskokouksia, seminaareja ja julkaisuut kirjoja. Tällä hetkellä toiminnan keskeinen muoto ovat pyöreän pöydän keskutelutilaisuudet. LJT:n toiminta on alusta lähtien perustunut avoimeen, rehelliseen vuoropuheluun ajankohtaisten ja laajakantoisten kysymysten käsittelyssä.

Tämä historiikki on tehty 60-vuotiaan LJT:n kunniaksi. Se kuvaa tutkimusryhmän taivalta vuodesta 1949aina vuoteen 2009 saakka.

 

MAAILMALLE!
Esa Matikainen, Boardman 2020 -verkosto

Sivumäärä 40, ©2008 Boardman Oy, ISBN 978-952-99704-5-2

Maailmalle 162xKyky ja halu rakentaa kansainvälisesti menestyviä kasvuyrityksiä on nopeasti noussut omistajayrittäjien oman varallisuuden luonnin lisäksi yhdeksi keskeiseksi tekijäksi koko kansantalouden ja hyvinvoinnin kannalta. Kasvuyrityksissä on kuitenkin ammottava kuilu omistajien tahtotilan ja yrityksen johtamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien välillä.

Boardman 2020 selvitti tuoreessa tutkimuksessaan kasvuyritysten näkemyksiä kansainvälistymisen edellytyksistä ja haasteista. Tutkimustulosten lisäksi julkaisussa esitetään otteita Maailmalle! -keskustelutilaisuuksista, jossa joukko kasvuyritysten parissa toimivia yrittäjiä, yritysjohtajia ja asiantuntijoita pohti yhdessä kansainvälistymisen haasteita aiheina kehittyvät markkinat, ulkomaisten tytäryhtiöiden hallinta, Venäjä sekä UK-markkinat.

Oikeiden valintojen ja ajoituksen merkitys on ratkaiseva kansainvälistymispyrkimysten onnistumiselle. Rohkeutta ja tahtoa on täydennettävä johtamisosaamisella, jolla hallitaan muutostilanteet ja luodaan kansainväliseen liiketoimintaan tarvittavat rakenteet ja prosessit. Myös valmiuksia kansainväliseen myyntityöhön tulee kehittää. Erityisesti kannattaisi ryhtyä toimiin, jotka nopeuttavat kansainvälisesti merkittävien referenssiasiakkaiden saantia kasvuyrityksiin. Nopeimmin kasvavilla yrityksillä vahvuuksina korostuvat henkilöstön sitoutuminen, rohkeus ja omistajien tahtotila!

 

YRITYKSEN HALLINTA RANSKALAISESSA KULTTUURISSA
Timo Luukkainen, Boardman -partneri 

Sivumäärä 83, ©2008 Boardman Oy, ISBN 978-952-99704-3-8   

Ranska 162xTimo Luukkainen on toiminut johtotehtävissä Ranskassa vuosina 1994-2007. Näiden vuosien aikana hänelle on muodostunut selkeä kuva Ranskasta, sen kulttuurista ja liike-elämän toimintaympäristöstä. Teemajulkaisussa käsitellään mm. yhtiön perustamista Ranskaan, akvisitioita, yleisimpiä yhtiömuotoja Ranskassa, yhtiöiden toimielimiä ja niiden rooleja, tilintarkstajien roolia ja tehtäviä, kuinka toimia ranskalaisten viranomaisten kanssa, yrityskulttuurin erityispiirteitä. Lisäksi julkaisu sisältää konkreettisia esimerkkejä hallitustyön käytännöistä ja yrityskulltturista Ranskassa.

 

 

KASVUN HAASTEET - Kasvuyritysten rakentaminen ja hallinta
Boardman 2020 -verkosto

Sivumäärä 169, ©2007 Boardman Oy, ISBN 978-952-99704-2-1

Kasvun haasteet 162x"Sopivan kauhun tasapaino johdon, omistajien ja hallituksen kesken on hyvä asia, sillä yrityksellä ei ole missään kohtaa varaa free-ridereihin." Arttu Aurasmaa, 3 Step IT

Jokaisen yrityksen rakentaminen on oma tarinansa. Kasvuyrityksen rakentaminen on haaste, jonka jokainen siihen ryhtyvä yrittäjä joutuu kohtaamaan. Riskinsietokyky, uskallus lähteä tuntemattomaan, rohkeus päättää ja lähteä eteenpäin ovat ominaisia menestymisen kannalta.   

Boardman 2020 -verkosto on koonnut kokeneiden yrittäjien näkemyksiä ja rakentamisen haasteita kirjaksi, joka käsittelee kasvuyrityksen hallintaa yrityksen kasvattamisen näkökulmasta. Oikeiden menestys- ja konkurssitarinoiden lisäksi, kirjassa käydään läpi rahoitusta, tekijänoikeuksien suojaamista, kansainvälistymisen haasteita sekä innovaation keinoja kilpailussa.