OHJ-arviointi / Board Value MonitorOHJ

Uusi työkalu Omistajat-Hallitus-Johto -päätöksentekoketjun osaamisen, tahtotilojen samansuuntaistamisen ja vallankäytön tasapainon arviointiin.

Boardman Value Monitor on kehittämämme työkalu, jonka avulla voidaan helposti ja tehokkaasti arvioida ja kehittää koko päätöksentekoketjun toimintaa. Arvioinnin tavoitteena on parantaa yrityksen päätöksentekoketjun toimivuutta ja eri toimijoiden välistä kommunikaatiota. 

Boardman Value Monitor työkalua ovat olleet kehittämässä Boardman -partnerit Timo Tiihonen, Tom von Weymarn, Kim Karhu, Mikko Haapanen ja Taru Lindeman.

Boardman Value Monitorilla selvitetään

 • Missä kohtaa päätöksentekoketjua omistajat-hallitus-johto todellinen lisäarvo syntyy ja toisaalta missä on mahdolliset pullonkaulat
 • Ovatko omistajat osanneet kommunikoida omistajatahtonsa hallitukselle ja johdolle ja valita parhaan mahdollisen hallituksen tätä toteuttamaan vai onko omistajilla ylipäänsä yhteistä näkemystä siitä, mitä omistuksellaan haluavat aikaansaada ja mihin suuntaan yhtiötä tulisi johtaa?
 • Onko hallitus ymmärtänyt omistajatahdon ja osannut kommunikoida sen eteenpäin johdolle?
 • Toteuttavatko hallitus ja johto tuota omistajatahtoa riittävän ketterästi ja parhaalla tavalla vai onko jossain kohdin epäjatkuvuuskohtia?
 • Miten omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö ylipäänsä toimii ja miten sitä tehostamalla voidaan luoda yhtiölle lisäarvoa?

 

Boardman Value Monitorin toteutus

 • Sähköinen arviointi kaikille osapuolille: omistaja-hallitus-johto. Osallistujamäärä ei ole rajattu.

 • Tulokset arvioinneista kaikilta osapuolilta: omistaja-hallitus-johto

 • Arviointia syventävät omistajien, hallituksen jäsenten ja ylimmän
  johdon haastattelut

 • Synteesin tuottaminen, jossa esitetään keskeisimmät havainnot
  sekä sähköisen arvioinnin yhteenveto kaikilta osa-alueilta

 • Arvioinnin purku ja tulosten läpikäynti

Boardman Value Monitoria toteuttavat auktorisoidut Boardman -partnerit.
Boardman Value Monitorilla esiin vahvuudet ja heikkoudet

Boardman Value Monitor on helppo, nopea ja tehokas tapa saada selville yrityksen koko päätöksentekoketjun vahvuudet ja heikkoudet. Kysymys on yrityksen strategisen ketteryyden parantamisesta, mikä on ratkaiseva menestystekijä yritysten toimintaympäristön murroksessa.

Boardman Value Monitor antaa eväät ja askelmerkit sekä omistajille että hallitukselle yrityksen hallintaketjun ja toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Boardman Value Monitorissa on kyse koko hallintaketjun kehittämisestä, jota kannattaa harkita toteutettavan esim. muutaman vuoden välein.Lisätietoa ja tilaukset

Taru Lindeman, toimitusjohtaja, taru.lindeman(a)boardman.fi

Referenssit

"Perheyhtiössämme omistajat toimivat aktiivisesti niin omistajina kuin hallituksen jäseninäkin. Lisäksi hallituksessa ja tietenkin johdossa on myös perheen ulkopuolisia henkilöitä. Tällaisessa yhtiörakenteessa hallintoketjun toimivuus vaatii itsearviointia syvällisempää analysointia keskusteluineen avainhenkilöiden kanssa. Boardmanin tekemä yhtiöryhmämme hallintoketjun arviointi toi arvokkaan, ulkopuolisen näkemyksen omistajien, hallituksen ja johdon lisäarvosta ja kehitystarpeista."
Reino Uusitalo, Hallituksen puheenjohtaja, Pyroll Group Oy

"Yrityksen strategian rakentaminen sekä onnistunut läpivienti edellyttävät saumatonta yhteistyötä operatiivisen johdon ja hallinnon välillä niiden omat roolit kuitenkin muistaen. Päivittäistyön tueksi on tärkeää määräajoin objektiivisesti selvittää toimivan johdon ja hallituksen odotuksia ja kokemuksia yrityksen kehityksestä. Tässä tarvitaan toimivia työkaluja ja luottamusta vahvistavia arviointiprosesseja. Oman kokemukseni mukaan Boardmanin kanssa toteutettu arviointi oli ammattimainen, tehokas ja kysymyksenasettelultaan relevantti. Palautekeskustelut hoidettiin avoimessa ilmapiirissä ja olennaisiin kehitystarpeisiin keskittyen. Yhteenvetoraportti antoi myös hyvän tuen myöhemmälle kehittämiselle."
Jukka Kinnunen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Pääkaupunkseutu

"Sopranon ensimmäinen OHJ-arviointi antoi arvokasta tietoa selvitettäessä omistajien, hallituksen ja johdon käsityksiä yhteisestä yrityksestämme. Saman sisältöisenä kaikille vastaajaryhmille toteutettu arviointi avasi konkreettisesti ryhmien sisäisiä ja niiden välisiä erilaisia intressejä ja eroja tietopohjassa. Lopputulos korosti entistä läpinäkyvämmän kommunikaation tarpeellisuutta. Boardmanin OHJ-arviointi on arvokas työkalu. Tulemme jatkamaan sen käyttöä."
Arto Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Soprano Oyj