OHJ-päätöksentekoketjun arviointi

OHJ-päätöksentekoketjun arviointi

Työkalu omistajien, hallituksen ja johdon muodostaman päätöksentekoketjun osaamisen, tahtotilojen samansuuntaistamisen ja vallankäytön tasapainon arviointiin.

OHJ-päätöksentekoketjunarviointi on Boardmanin kehittämä työkalu, jonka avulla voidaan analysoida ja kehittää koko päätöksentekoketjun toimintaa. Arvioinnin tavoitteena on parantaa yrityksen päätöksentekoketjun toimivuutta ja eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

OHJ-päätöksentekoketjun arviointi tuo Esiin heikkoudet ja vahvuudet

  • Missä kohtaa omistajat-hallitus-johto -päätöksentekoketjua syntyy todellinen lisäarvo ja toisaalta missä on mahdolliset pullonkaulat?
  • Ovatko omistajat osanneet kommunikoida omistajatahtonsa hallitukselle ja johdolle ja myös valita parhaan mahdollisen hallituksen tätä toteuttamaan, vai onko omistajilla ylipäänsä yhteistä näkemystä siitä, mitä omistuksellaan haluavat saada aikaan ja mihin suuntaan yhtiötä tulisi johtaa?
  • Onko hallitus ymmärtänyt omistajatahdon ja osannut kommunikoida sen eteenpäin johdolle?
  • Toteuttavatko hallitus ja johto omistajatahtoa riittävän ketterästi ja parhaalla mahdollisella tavalla vai onko jossakin epäjatkuvuuskohtia?
  • Miten omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö ylipäänsä toimii ja miten sitä tehostamalla voidaan luoda yhtiölle lisäarvoa?

 

Arvioinnin toteutus ja sisältö

  • Sähköinen arviointi kaikille osapuolille: omistaja-hallitus-johto. Osallistujamäärä ei ole rajattu.
  • Tulokset arvioinneista kaikilta osapuolilta: omistaja-hallitus-johto.
  • Arviointia syvennetään omistajien, hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon haastatteluin.
  • Synteesin tuottaminen, jossa esitetään keskeisimmät havainnot, kehittämisehdotukset sekä sähköisen arvioinnin yhteenveto kaikilta osa-alueilta.
  • Arvioinnin purku ja tulosten läpikäynti.

OHJ-arviointia toteuttavat Boardman-partnerit.

OHJ-päätöksentekoketjun arviointi on saatavissa myös englanniksi.

Arviointi antaa askelmerkit päätöksentekoketjun kehittämiseen

OHJ-arviointi on kokonaisvaltainen työkalu yrityksen päätöksentekoketjun kehittämiseksi. Arvioinnissa selvitetään päätöksentekoketjun vahvuudet ja heikkoudet. Kysymys on yrityksen strategisen ketteryyden parantamisesta, mikä on ratkaiseva menestystekijä yritysten toimintaympäristön murroksessa.

Arviointi antaa eväät ja askelmerkit sekä omistajille että hallitukselle yrityksen hallintaketjun ja toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. OHJ-arvioinnissa on kyse koko hallintaketjun kehittämisestä.

 

 

Lisätietoa

Hanna-Mari Aula

KTT, Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä

 

 

Referenssit

Perheyhtiössämme omistajat toimivat aktiivisesti niin omistajina kuin hallituksen jäseninäkin. Lisäksi hallituksessa ja tietenkin johdossa on myös perheen ulkopuolisia henkilöitä. Tällaisessa yhtiörakenteessa hallintoketjun toimivuus vaatii itsearviointia syvällisempää analysointia keskusteluineen avainhenkilöiden kanssa. Boardmanin tekemä yhtiöryhmämme hallintoketjun arviointi toi arvokkaan, ulkopuolisen näkemyksen omistajien, hallituksen ja johdon lisäarvosta ja kehitystarpeista”.

Reino Uusitalo, hallituksen puheenjohtaja, Pyroll Group Oy

 

Yrityksen strategian rakentaminen sekä onnistunut läpivienti edellyttävät saumatonta yhteistyötä operatiivisen johdon ja hallinnon välillä niiden omat roolit kuitenkin muistaen. Päivittäistyön tueksi on tärkeää määräajoin objektiivisesti selvittää toimivan johdon ja hallituksen odotuksia ja kokemuksia yrityksen kehityksestä. Tässä tarvitaan toimivia työkaluja ja luottamusta vahvistavia arviointiprosesseja. Oman kokemukseni mukaan Boardmanin kanssa toteutettu arviointi oli ammattimainen, tehokas ja kysymyksenasettelultaan relevantti. Palautekeskustelut hoidettiin avoimessa ilmapiirissä ja olennaisiin kehitystarpeisiin keskittyen. Yhteenvetoraportti antoi myös hyvän tuen myöhemmälle kehittämiselle.

Jukka Kinnunen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Pääkaupunkseutu

Sopranon ensimmäinen OHJ-arviointi antoi arvokasta tietoa selvitettäessä omistajien, hallituksen ja johdon käsityksiä yhteisestä yrityksestämme. Saman sisältöisenä kaikille vastaajaryhmille toteutettu arviointi avasi konkreettisesti ryhmien sisäisiä ja niiden välisiä erilaisia intressejä ja eroja tietopohjassa. Lopputulos korosti entistä läpinäkyvämmän kommunikaation tarpeellisuutta. Boardmanin OHJ-arviointi on arvokas työkalu. Tulemme jatkamaan sen käyttöä.

Arto Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Soprano Oyj