Hallituksen ja johdon tilannekuva

Hallituksen ja johdon tilannekuva-arviointi

Tilannekuva-arviointi on tehokas työkalu hallituksen ja johdon yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi ja päätöksenteon parantamiseksi.

Arviointi auttaa varmistamaan, että hallituksella ja johdolla on yhteinen ymmärrys yrityksen sen hetkisestä tilanteesta, toimintaympäristöstä ja riskeistä, sekä tavoitteista, ja että päätöksenteko on yrityksen strategiaa ja menestystä tukevaa.

Arviointi soveltuu erityisen hyvin toteutettavaksi muutostilanteessa, osana strategiaprosessia tai kun hallituksen ja johdon työskentelyssä ilmenee ongelmia.

Miksi arviointi kannattaa toteuttaa?

 • Tuo hallitukselle ja johtoryhmälle yhteneväisen tilannekuvan yrityksen tilanteesta.
 • Nostaa esiin mahdolliset toimijoiden erilaiset näkökulmat / oletukset.
 • Tuo esiin johdon näkökulman hallituksen lisäarvosta ja tuesta johdolle.
 • Avaa yhteisen keskustelun strategiasta ja sen toteutusresursseista.
 • Tuo yrityskulttuurin ja asiakkuudet vahvemmin hallituksen agendalle.
 • Auttaa hahmottamaan onko hallituksen tai johdon osalta joillain osa-alueilla osaamisen täydennystarpeita.
 • Tarjoaa suosituksia kehittämistoimenpiteistä.
 • Mahdollistaa vastausten vertailun ja tilanteen kehittymisen arvioinnista toiseen.
 • Tuo ulkopuolisen neutraalin asiantuntijan näkemykset hallituksen, johdon ja yrityksen tilanteesta.

Arvioinnin toteutus ja sisältö

Kokonaisuudessaan arviointi sisältää sähköisen kyselyn, Boardmanin asiantuntijan toteuttamat haastattelut sekä tulosten raportointitilaisuudet.

Hallituksen ja johdon tilannekuva -arviointi voidaan toteuttaa suomeksi ja englanniksi.

Sähköinen kysely

Hallituksen ja johdon tilannekuva-arvioinnissa yhtiön hallitus ja johto muodostavat oman näkemyksen yhtiön kokonaistilanteesta sekä hallituksen ja johdon työskentelystä vastaamalla sähköiseen kyselyyn erillisten linkkien kautta. Hallituksen ja johdon vastaukset analysoidaan erikseen, jolloin nähdään näkemysten yhdenmukaisuus sekä mahdolliset erot.

Yksityisille yrityksille suunnattuun tilannekuva-arviointiin kuuluva sähköinen kysely on kattava ja se on jaettu seitsemään osa-alueeseen sisältäen sekä väittämämuotoisia että avokysymyksiä. Osa-alueista hallitustyöskentely on laajin ja se toimii itsessään hallitusarviointina.

Arvioitavat osa-alueet sähköisessä kyselyssä:

 • Yrityskulttuuri ja henkilöstö
 • Strategia
 • Asiakkuudet
 • Tuotteet ja Palvelut
 • Talous
 • Hallitustyöskentely
 • Johtaminen

Haastattelut

Sähköisten kyselyn jälkeen toteutetaan haastattelut. Haastattelut ovat luottamuksellisia ja niihin osallistuu minimissään hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, usein kuitenkin kaikki hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Haastatteluihin voidaan ottaa mukaan myös omistaja(ie)n edustajia.

Tulosten raportointitilaisuus

Lopuksi Boardmanin asiantuntija tulee purkamaan arvioinnin tulokset ja esittelemään johtopäätökset hallituksen kokoukseen tai erikseen sovittuun tilaisuuteen. Näin yhtiö saa konkreettisia suosituksia siitä, kuinka kehittää hallituksen ja johdon työskentelyä.

Hallituksen ja johdon arviointi kuntaomisteisille yhtiöille

Kuntaomisteisille yhtiöille on kehitetty oma versio hallituksen ja johdon arvioinnista, joka ottaa huomioon kuntaomisteisten yhtiöiden erityispiirteet.

Lue lisää

LISÄTIETOA

Hanna-Mari Aula

KTT, Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä