Arvoa kasvattavat hallintaketjut

Arvoa kasvattavat hallintaketjut

Yrityksiä pitäisi tarkastella niiden hallintaketjujen arvoa kasvattavasta perspektiivistä. On yksinkertaisempia sekä monimutkaisempia hallintaketjuja, mutta kaikissa konteksteissa tavoitteena on kuitenkin saada luotua niistä mahdollisimman paljon arvoa kasvattavia. Keskeisenä piirteenä on koko hallintaketjun kattava jatkuva vuoropuhelu, jossa ketjun kaikki osapuolet – kasvolliset omistajat, hallitus sekä johto – tuovat yrityksen kilpailukykyyn liittyvissä pohdinnoissa lisäharkintaa. Perheyhtiöissä on monessa tapauksessa YK:n, hallituksen, operatiivisen johdon lisäksi omistajaneuvosto tai hallintaneuvosto, joka johtaa moniulotteiseen ja haastavaan hallintakokonaisuuteen.

Vastuunjako

Minulla on tapana jakaa hallintaketjun vastuut ESG-vastuisiin (= ”tehdä asioita oikein”), sekä Strategisiin vastuisiin (= ”tehdä oikeita asioita”). ESG vastuut (environment, social, governance) ja niiden mallikas hallinta eivät suoranaisesti luo arvoa, mutta jos niiden osalta ”jäädään rysän päältä kiinni” kuten nyt vanhusten hoidossa, ei strategialla tai siihen liittyvällä ketteryydellä ole merkitystä, kun maine on pilalla. Kun ESG asiat ovat hallinnassa, yrityksen arvoa kasvatetaan kilpailijoita nopeammalla kyvyllä reagoida muuttuviin tilannekuviin.

Disruptiivisessa ympäristössä yrityksen TARKOITUKSELLA on yhä suurempi merkitys. Yrityksen koko hallintaketjun tulisi pohtia tätä jokaisen yrityksen ydinkysymystä ja tässä pohdinnassa huomioida sekä asiakkaiden että oman henkilökunnan arvot, sekä niissä suurella todennäköisyydellä tapahtuvat muutokset. Asiakkaat sekä yhtiön henkilökunta hakeutuvat yrityksiin, joiden tarkoitukseen he samaistuvat.

Strategisen ketteryyden merkitys

Murroksessa yritysten strategisen ketteryyden merkitys kasvaa. Samalla myös yrityksen operatiivisen organisaation, johtotiimin, merkitys kasvaa. Strategia perustuu strategiseen tilannekuvaan ja tilannekuvan pohjalta tehtyihin havaintoihin. Tämän tilannekuvan ja siitä vedettävien johtopäätösten on oltava koko hallintaketjun tiedossa ja agendalla. Kun hallitus päättää yrityksen strategiasta, pitää varmistaa, että yrityksessä on johtotiimi, joka uskoo valittuun strategiaoptioon, ja jolla on myös kyky ja kapasiteetti jalkauttaa valittu optio. Samalla pitää myös varmistaa koko ketjun kattavan vuoropuhelun kautta, että myös kasvolliset omistajat antavat valituille optiolle tukensa.

Murroksessa tilannekuvat muuttuvat, jolloin varsinaiseksi haasteeksi nousee yrityksen hallintaketjun kyky ymmärtää tilannekuvien muutokset sekä kilpailijoita nopeampi reaktio muutoksiin. Strategia realisoituu operatiivisen tiimin tekemisten kautta ja tästä vastaa kaikissa hallintaketjuissa yrityksen operatiivinen johto.

Hallintaketjun paalupaikat

Kaikissa hallintaketjussa on periaatteessa kolme paalupaikkaa:

  • Omistajien paalupaikka on hallituksen valinta – erityisesti hallituksen puheenjohtajan valinta. Viisaat omistajat valitsevat yritykselle mahdollisimman osaavan ja kokeneen hallituksen, jolla on kyky myös ymmärtää murroksen aiheuttamat tilannekuvan muutokset ja tuoda tähän liittyviin pohdintoihin hallituksen kokemukseen ja osaamiseen perustuvaa lisäharkintaa. Myös kasvollisten omistajien pitää osallistua murrosten aiheuttamaan pohdintaan. Koko ketjun on oltava jatkuvasti strategisesti kartalla – tukemassa johtotiimin ponnisteluja sopeutua jatkuvaan tilannekuvan muutokseen.
  • Hallituksen paalupaikka on yhtiön päättävänä elimenä nostaa yhtiön strateginen tilannekuva ja siinä tapahtuvat muutokset lähes jokaisen kokouksen agendalle, sekä ymmärtää valita yhtiölle toimitusjohtaja, jolla on kyky koota ympärilleen vastuullinen ja strategisesti ketterä operatiivinen tiimi.
  • Operatiivisen tiimin paalupaikka linkittyy tehtävään luoda organisaatiokulttuuri, joka toimii vastuullisesti sekä yrityksen tarkoitusta ja arvoja edistäen. Operatiivisen tiimin tehtävä on määritellä ja jalkauttaa murroksen tuomiin mahdollisuuksiin perustuva hallituksen ja omistajien tukema strategia. Paalupaikka edellyttää, että tiimi pitää koko hallintaketjun tietoisena tilannekuvassa tapahtuvista muutoksista, sekä vuoropuhelun avulla varmistaa hallintaketjun tuen tiimin strategiselle tekemiselle.

Viisaat omistajat nimittävät yrityksille hallituksen ja sille puheenjohtajan, joka kykenee rekrytoimaan toimitusjohtajan, ja hän ympärilleen tiimin, joka reagoi tilannekuvassa tapahtuviin muutoksiin kilpailijoita nopeammin ja paremmin. Yrityksen tuloksen ja arvonkehityksen kannalta operatiivisen tiimin paalupaikka on kriittisin.

Tom von Weymarn