Hallituksen ja johdon tilannekuvasta tahtotilaan

Hallituksen ja johdon tilannekuvasta tahtotilaan

Globaalit muutokset ovat ravistelleet nykyistä yritysten toimintakenttää rajusti. Kotimaiset yritykset ovat kohdanneet haasteita nyt monella saralla. Johto joutuu nyt nopeasti muuttamaan strategioita ja yrityksen toimintatapoja, jotta yritys pysyy kriisistä huolimatta elinvoimaisena. Ennen merkittäviä toimenpiteitä on tärkeää varmistaa, että johdolla ja hallituksella on muuttuneessa tilanteessa samanlainen tilannekuva.

Boardmanin toimitusjohtaja Taru Lindeman kertoo blogikirjoituksessaan yhteisen tilannekuvan muodostamisesta ja merkityksestä hallituksen ja johtoryhmän jäsenten kesken.

Johto kohtaa etenkin kriisissä paljon kysymyksiä, joihin tarvitaan nopeita vastauksia

Yritysten johto on tämän kevään aikana joutunut hyvin tiheästi pohtimaan, että missä nyt toimintaympäristön osalta mennään, mikä on meidän tilanteemme, ja mitä tulee seuraavaksi mahdollisesti tapahtumaan. Erityisesti asiakaskentässä nopeasti tapahtuvat muutokset ovat ensimmäisiä tarkasteltavia asioita, sillä ne vaikuttavat koko yhtiön toimintaan. Lisäksi yrityksissä tulee kartoittaa sen hetkiset tuotteet ja palvelut läpi ja analysoida, mihin kaikkeen muuttunut tilanne vaikuttaa ja millä tavalla. Vaikutukset eivät luonnollisesti ole kaikkien palveluiden ja tuotteiden kohdalla samanlaisia.

Kun pikkuhiljaa päästään kriittisimmistä kysymyksistä sen suhteen, mitä nyt on tapahtumassa, niin seuraavaksi ponnistelut on suunnattava laajempiin strategisiin kysymyksiin. Pohdittavia strategisia kysymyksiä ovat mm. mihin aikaisempiin päätöksiin tai kehittämishankkeisiin tarvitaan muutoksia, mihin seuraavassa vaiheessa laitetaan isommat panokset sekä minkälaisia vaikutuksia uusilla toimilla on pitkällä tähtäimellä. Erityis huomiota tulee kiinnittää siihen, kuinka kriisin aikana varmistetaan tärkeimmät resurssit, kuten osaava henkilöstö.

Uuden strategian muodostamisprosessi alkaa yhteisestä tilannekuvasta

Kun hallituksella ja johdolla on yhteinen tilannekuva, voidaan nopeasti aloittaa tarvittavat toimenpiteet haluttuun tahtotilaan pääsemiseksi. Muodostamansa tilannekuvan pohjalta johto informoi hallitusta, joka tuo keskusteluun mukaan omat näkemyksensä tilanteesta. Johdon ja hallituksen on hyvä käy isossa kuvassa läpi muutoksen vaikutuksia asiakkuuksiin, strategiaan, tuotteisiin ja palveluihin, henkilöstöön sekä taloudellisen tilanteeseen. Sen jälkeen voidaan yhteisesti pohtia toimenpiteitä muutoksen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi ja myös uusien mahdollisuuksien huomioimiseksi.

Lisäksi, jos hallitus ja johto eivät ole samalla kartalla sen suhteen missä mennään, syntyy riski, että johto valmistelee sellaisia toimenpiteitä tai käyttää turhaan paljon energiaa hankkeeseen, jota hallituksella ei ole aikomustakaan hyväksyä. Ilman yhteistä tilannekuvaa, syntyy riski, että keskitytään vääriin asioihin tai eri puolilla organisaatiota täysin eri asioihin. Yhteinen tilannekuva säästää resursseja, selkeyttää rooleja, auttaa kohdistamaan huomion tärkeisiin asioihin sekä mahdollistaa yrityksen kehittymisen haluttuun suuntaan pitkällä tähtäimellä.

Tehokas tapa tilannekuvan muodostamiseen

Boardmanin kehittämän Hallituksen ja johdon tilannekuva -arvioinnin avulla voidaan muodostaa helposti ja nopeasti kokonaiskuva yrityksen tilanteesta sekä hallituksen ja johdon yhteistyöstä. Hallitukselle ja johdolle suunnattu laaja kysymyspatteristo kartoittaa oleellisemmat teemat ja toisaalta nostaa nopeasti esiin myös seikat, joissa näkemykset eroavat eniten. Yllättävän usein tulee yllätyksiä eri näkemyksistä esimerkiksi sen suhteen, että onko yhtiöllä ylipäänsä sellainen strategia, johon sekä hallitus että johto ovat oikeasti sitoutuneet.

Sähköiseen arviointiin vastataan aina anonyymisti, jolloin niin johtoryhmän kuin hallitusten jäsenten on helpompi tuoda oman näkemyksensä rehellisesti esiin. Tällä tapaa saadaan monipuolinen kuva yrityksen tilasta, jossa jokaisen osaaminen ja näkemys on huomioitu.

Hallituksen ja johdon tilannekuvan arviointi voidaan toteuttaa kahdella tapaa. Kevyemmässä tavassa toteutetaan sähköinen arviointi sekä johdolle ja hallitukselle sekä haastatellaan puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa. Tämän jälkeen järjestetään yhteinen workshop, jossa arvioinnin pohjalta tulleita teemoja käydään yhteisesti läpi. Toinen tapa toteuttaa arviointi on, että sähköisen kyselyn lisäksi kaikki hallituksen ja johtoryhmän jäsenet haastatellaan.

Ulkopuolisena asiantuntijana keskusteluissa ja purkutilaisuudessa toimivat Boardmanin partnerit. Ulkopuolinen asiantuntija on yleensä hyödyksi erityisesti keskustelun fasilitoimisessa ja osaa usein nostaa ulkopuolisin silmin niitä oleellisimpia asioita esiin, joista johdon ja hallituksen kannattaa nyt keskustella.

Tällaisen tilannekuva-arvioinnin pohjalta päästään nopeasti keskustelemaan oikeasti yhteisestä tahtotilasta, kehittämään tehokkaasti yrityksen toimintaa ja paremmin varmistamaan sen elinvoimaisuus niin kriisissä kuin tulevaisuudessakin.

Lue lisää Boardmanin Hallituksen ja johdon tilannekuvaarvioinnista täältä