Miksi omistajien tulisi koota yrittäjyyteen sitoutuva hallitus?

Miksi omistajien tulisi koota yrittäjyyteen sitoutuva hallitus?

BLOGI: Matti Lainema, Boardman Advisors -hallituksen jäsen

Niin kauan kuin meillä on ollut yrittäjien itse omistamia ja vetämiä yrityksiä, vastuu yrittäjyydestä on itsestään selvästi ollut yrittäjällä itsellään. Kun alkuperäinen yrittäjä tai hänen perillisensä luopuivat yrityksestä, hyvin usein yrityksen johto siirtyi ulkopuoliselle palkatulle toimitusjohtajalle. Omistajien tavoitteena on yleensä kasvattaa yrityksen arvoa. Se taas edellyttää liikevaihdon kasvattamista, eikä se vuorostaan onnistu ilman riskin ottoa. Vain harvat palkkajohtajat haluavat kuitenkaan ottaa kasvun edellyttämää riskiä omaehtoisilla ratkaisuilla. Ellei hallitus sitoudu yrityksen arvon kasvattamiseen liikevaihtoa lisäämällä, toimitusjohtajan on lyhyellä aikavälillä helpompi saavuttaa kohtuullinen tulostaso kustannuksia leikkaamalla kuin panostamalla liiketoiminnan kasvuun.

Mistä johtui parhaiden menestyjien arvonnousu?

Alla oleva taulukko on Boston Consulting Groupin analyysistä, jonka
aineistona on Standard & Poor Global 1200, jonka yrityksistä 500 on
amerikkalaisia, 350 eurooppalaisia, 150 japanilaisia ja loput 200
muualta maailmasta*. Näiden yritysten osuus kyseisten maiden pörssien
yhteenlasketusta markkina-arvosta on yli 70 prosenttia. Taulukossa on
tarkasteltu yritysten arvon lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä yhden,
kolmen, viiden ja kymmenen vuoden aikavälillä. Koska kaikki yritykset
ovat pörssiyrityksiä, arvon nousun mittari on yksinkertainen, yrityksen
markkina-arvon kehitys.

Kasvun merkitys arvon nousun ajurina

Yhden vuoden aikavälillä tärkein arvoa lisäävä tekijä on p/e-kertoimen muutos, joka tietysti usein johtuu tuloksen paranemisen luomasta uskosta siihen, että yrityksen kehitys myös jatkuu. Mutta liikevaihdon kasvu ja marginaalien paraneminen ovat tässäkin tapauksessa merkittäviä tekijöitä. Mitä pitempi on voitollinen ajanjakso, sitä suurempi merkitys on kasvulla. Myös marginaalien vaikutus on suuri, lisäksi marginaalit paranevat osin juuri kasvun ja volyymien lisääntyessä.

Nämä tulokset osoittavat vakuuttavasti kasvun merkityksen arvon nousun ajurina. Koska kasvuun liittyy riskejä, hallituksen on osallistuttava kasvustrategian määrittelyyn ja sitouduttava siihen. Mutta hallitus ja toimitusjohtaja eivät voi yksin kääntää yritystä kasvuun. Tarvitaan yrittäjyyttä, jonka olen määritellyt seuraavasti: Yrittäjyys on selkeän, dynaamisen ja innostavan suunnan määrittelyä ja henkilöstön sitouttamista valitun suunnan tinkimättömään toteuttamiseen.

Hallituksen yrittäjärooli

Vaikka olemme ryhtyneet puhumaan hallituksen yrittäjyysroolista vasta viime vuosina, ajatus ei ole kuitenkaan aivan uusi. John Harvey Jones, ICI:n entinen pääjohtaja ja monivuotinen brittiyritysten hallitusten jäsen ja puheenjohtaja, on sen todennut jo muutama vuosikymmen sitten teoksessaan Making it happen**. ”Vastuu yrityksen tulevaisuudesta on itse asiassa hallituksella ja siksi hallituksen ensisijainen velvollisuus on määritellä se suunta, johon yritystä johdetaan. Hallituksen kaikki tehtävät liittyvät momentumin, liikkeen ja kehityssuunnan luomiseen ja määrittelyyn. Jos hallitus ei vie yritystä määrätietoisesti kohti tulevaisuutta, kuka sen tekee?”

Edelliset ajatukset kiteytän seuraaviin väitteisiin:

  1. Pitemmällä aikavälillä yrityksen arvon nousun edellytyksenä on kasvu.
  2. Kasvun luominen sisältää aina suuria riskejä.
  3. Riskien tarkoituksenmukaisen tason määrittely edellyttää hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistä kasvustrategiaa ja molempien sitoutumista sen toteuttamiseen.
  4. Jatkuva kasvuprosessi edellyttää yrittäjyyttä sekä hallitukselta että koko organisaatiolta.

*The Boston Consulting Group (2015), bcgperspectives, When the Growing Gets Tough, the Tough Get Growing

**Harvey-Jones, John (1988) Making It Happen. William Collins, Glasgow

Julkaistu 2.2.2016