Tutkimus ja käytäntö kohtasivat Boardmanin Olohuoneessa

Tutkimus ja käytäntö kohtasivat Boardmanin Olohuoneessa

Kehittämisryhmän alku

Tammikuussa 2013 tapasin Boardmanin hallituksen puheenjohtaja Mikko Haapasen ja partneri Arto Hiltusen ravintola Kappelissa. Tapaaminen oli lyhyt, mutta sitäkin merkittävämpi tulevien tekemisteni osalta. Sovimme Boardmaniin perustettavasta uudesta kehittämisfoorumista ’Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö’, joka toimisi samaa teemaa käsittelevän väitöstutkimukseni fokus- ja tukiryhmänä. Mikko lupasi kutsua koolle sopivan joukon Boardman-partnereita, ja Arto lupautui ryhmän puheenjohtajaksi.

Ensimmäinen foorumin kokous pidettiin 11.3.2013 Boardmanin silloisissa toimitiloissa Pohjois-Tapiolassa. Osallistujia oli kahdeksan, ja keskustelu vilkasta. Esittelin ryhmälle alustavat ideani väitöstutkimukseni toteutuksesta, ja sain mukaani valtavan määrän uusia. Samalla innostukseni sekä itse tutkimusta että tätä toimintamallia kohtaan kasvoi kohisten.

Seuraavassa, kesäkuussa järjestetyssä tapaamisessa sovimme, että keskustelun ja omien alustusteni lisäksi foorumin kokouksiin pyydettäisiin valmisteltuja puheenvuoroja sekä ryhmän jäseniltä että vierailijoilta. Arto avasi pelin alustuksellaan yhteydenpitomalleista toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteessa. Puheenvuoroa seurasi erittäin monipuolinen keskustelu, jonka aikana ymmärsin, että tapoja toimia voi hyvinkin olla suunnilleen yhtä monta kuin osallistujia keskustelussa. Myöhemmin päädyinkin valitsemaan johtajuuskäytännöt väitöskirjani ensimmäisen osatutkimuksen aiheeksi.

Nälkä kasvoi syödessä

Ensimmäisessä tapaamisessa foorumin toiminnan tavoitteeksi kirjattiin lähinnä väitöstyön tukeminen. Ilmeisesti nälkämme kasvoi syödessä, koska muutamia vuosia myöhemmin Arto kuvasi työskentelyn tavoitteita avauspuheenvuorossaan seuraavasti:

”Ryhmän toiminnan tarkoituksena on teemaan liittyvien alustusten ja keskustelun kautta jakaa kokemuksia toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välisestä̈ yhteistyöstä. Ryhmä̈ myös tukee toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhdetta tutkivaa väitöskirjatyötä ja tuottaa tutkimusaineistoa, eli toimii tutkimuksen fokusryhmänä. Tavoitteena on tuottaa yrityksiä̈ hyödyttävää ja kilpailukykyä edistävää uutta tietoa, ja saada työskentelyn tuloksena aikaan myös käytännön hallitustyötä ja sen tekijöitä palveleva käytännönläheinen, suomenkielinen julkaisu.

Samalla kehitetään ja kokeillaan sellaista toimintamallia, jonka avulla tehty tieteellinen tutkimus tulisi hyödyttämään suomalaista elinkeinoelämää, eikä jäisi pölyttymään hyllyyn.” Kolmannesta tapaamisesta eteenpäin sovimme, että voin nauhoittaa keskustelut tutkimuksen tarpeita varten. Nämä nauhat olivat suureksi hyödyksi, kun päätin tutkimusprosessini loppuvaiheessa kirjoittaa tästä yhteistyöstä case-kuvauksen osaksi väitöskirjaani. Nauhoitus toimi myös hyvänä apuna kirjoittaessani osallistujille muistioita tapaamistamme; sain muistiinpanojen kirjoittamisen sijaan kuunnella ja keskustella rauhassa itse kokouksissa. Chatham House -sääntöä noudatimme koko ajan luottamuksellisten asioiden käsittelyn mahdollistamiseksi.

Boardmanin laaja verkosto mukana kehittämisessä

Vuosina 2013-2018 kehittämisfoorumi piti yhteensä 15 kahden tunnin kokousta. Osallistujajoukko laajeni matkan varrella; tyypillisesti paikalla oli noin 15 Boardman-verkoston osaajaa. Yhteensä työskentelyyn osallistui 64 henkilöä, osa heistä useita kertoja ja osa vain kerran. Saimme kuulla lukuisia tasokkaita ja kiinnostavia puheenvuoroja.

Lämpimät kiitokset ryhmän puheenjohtajalle Arto Hiltuselle sekä kaikille alustajille ja foorumiin osallistuneille avustanne ja panoksestanne! Samoin isot kiitokset Boardmanille tämän työskentelyn mahdollistamisesta. Kuten väitöskirjassani totean, sekä sen valmisteluprosessista että lopputuotoksesta olisi tullut hyvin erilainen ilman tätä erittäin innostavaa ja motivoivaa yhteistyötä.

Satu Koskisen väitöskirjan At the heart of the Board: CEO and Chair. Processes, practices and relationships tarkastustilaisuus pidetään Jyväskylän yliopistossa perjantaina 8.3.2019.

Väitöskirjan lopusta löytyy myös kirjan kappaleena julkaistu englanninkielinen case-tutkimus (Researcher-practitioner collaboration during a PhD study: a single-case study), jonka aiheena on tämä yllä kuvattu yhteistyö. Se on julkaistu kirjassa Dey, A. K. & Lehtimäki, H. (Eds) Evolving business models in ecosystem of disruptive technologies and social media, 2019.

Tutustu väitöskirjaani tästä