Hallitustyön ja johtamisen arviointi kolmannelle sektorille

Hallitustyön ja johtamisen arviointi kolmannelle sektorille

Työkalu, joka auttaa yhteisön hallitusta ja johtoa arvioimaan ja kehittämään toimintaa yhteisön tarkoituksen ja strategian mukaisesti.

Hallituksen ja johdon edustajat vastaavat samoihin väittämiin kahden eri linkin kautta, jolloin on mahdollista nähdä hallituksen ja johdon näkemysten yhdenmukaisuus sekä mahdolliset erot. Arviointi sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Aloituskeskustelu
 • Sähköinen kysely hallitukselle ja johdolle
 • Raportti kyselyn tuloksista
 • Tulosten läpikäynti toiminnanjohtajan ja/tai puheenjohtajan kanssa
 • Fasilitoitu purkutilaisuus kehittämiskohteiden sopimiseksi

Arvioinnin osa-alueet

 1. Tarkoitus ja arvot
 2. Johtaminen, kehittäminen ja kulttuuri
 3. Hallitustyöskentely
 4. Hallituksen valinta ja kokoonpano

Arviointi on jaettu neljään osa-alueeseen sisältäen lähinnä monivalintaisia kysymyksiä, mutta jokaisen kohdan jälkeen on myös mahdollisuus avoimiin kysymyksiin.Kysymykset käsittelevät mm. hallintaketjun toimivuutta, tarkoituksen ja strategian toteuttamista sekä riskien hallintaa. Sähköinen raportti sisältää vastausten keskiarvot ja hajonnat sekä avoimet kommentit, erikseen hallituksen ja johtoryhmän osalta.

Arvioinnin hyödyt

Arviointi auttaa tunnistamaan yhdessä keskeiset kehittämistarpeet ja valitsemaan toimenpiteet. Arviointi vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko hallituksen ja johdon näkemys yhteisön toiminnan tarkoituksesta, tilanteesta ja kehityksen suunnasta selkeä ja riittävän yhtenäinen?
 • Onko kehittämisen keskeiset painopisteet määritelty?
 • Onko yhteisön toimintaan kohdistuvat riskit tunnistettu ja riskienhallinnan periaatteet linjattu?
 • Johdetaanko yhteisöä sen tavoitteiden, strategian ja arvojen mukaisesti?
 • Toimiiko hallituksen ja johdon vuorovaikutus?
 • Onko hallitustyö sujuvaa ja tehokasta?
 • Onko hallituksen jäsenten valinnan periaatteet linjattu?

 

 

LISÄTIETOA

Hanna-Mari Aula

KTT, Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä

 

 

Referenssit

”Toteutimme Boardmanin kanssa arvioinnin, joka suunnattiin samansisältöisenä HelsinkiMission hallitukselle ja johdolle. Tulokset antoivat vastaajien kattavan käsityksen HelsinkiMission strategiasta ja toiminnasta. Samalla kysely toimi hallituksen itsearviointina. Hallituksen ja johdon tulokset olivat hyvin samansuuntaisia ja antoivat hyvät välineet hallitustyöskentelyn kehittämiseen sekä koko yhdistystä koskeviin kehityshankkeisiin ja vahvuuksien edelleen vahvistamiseen. Yhteistyö Boardmanin kanssa oli mutkatonta. Kaikki sovitut asiat ja aikataulut pitivät ja tulosten purku oli rakentavaa ja tehokasta. Tulemme uusimaan kyselyn!”

Juha Ruotsalainen,
HelsinkiMissio ry:n hallituksen puheenjohtaja

”Käytimme LIVEn hallitustyön ja johtamisen itsearvioinnissa Boardmanin uutta arviointityökalua. Kysymykset ohjasivat pohtimaan strategian ja toiminnan kannalta keskeisiä kysymyksiä ja arvioimaan niiden nykytilaa.Saimme samanaikaisesti tulokset sekä hallituksen että johtoryhmän näkemyksistä. Se auttoi arvioimaan tilannekuvan yhdenmukaisuutta. Saimme raportin pohjalta aikaan erittäin hyvän keskustelun siitä, mitä halusimme säilyttää ja vahvistaa ja mitä valitsimme kehittämisen painopisteiksi.  Uusimme kyselyn parin vuoden kuluttua, koska se osoittautui näin toimivaksi ja yhteistyö Boardmanin kanssa sujuvaksi.”

Marja Pajulahti,
Invalidisäätiö LIVEn toimitusjohtaja