Katri Viippola

Katri Viippola

CEO, Suomalaisen Työn Liitto - The Association for Finnish Work

Katri Viippola