Sakari Ranta

Sakari Ranta

CEO & Founder, Logate

Sakari Ranta