LJT-TUTKIJABLOGI: MISTÄ UUSI ARVO TODELLA SYNTYY?

LJT-TUTKIJABLOGI: MISTÄ UUSI ARVO TODELLA SYNTYY?

Yritysten luoma uusi arvo, joka ilmenee uutena tuotteena, palveluna tai liiketoimintana, vaatii ymmärrystä siitä kuluttajakontekstista, jossa uutta arvoa luodaan. Uuden arvon luomiseen tarvitaan siis valmiutta saattaa liiketoiminta uuteen suuntaan, joka tyydyttää kuluttajien sellaisia toiveita ja tarpeita, joihin ei vielä koskaan ole vastattu.

Blogin kirjoittaja Laura Niemi työskentelee Turun yliopistossa kehittämisasiantuntijana ja edistää avoimen tieteen toimintakulttuuria, tutkimuksen vaikuttavuutta sekä tutkimuksen ja tutkijan vastuullista arviointia. Niemi on myös vuoden 2022 Yrittäjyystutkimuspalkinnon voittaja.

Onnistuakseen arvon luonnissa yrittäjillä tulisikin olla hyvin selkeä käsitys kuluttajista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan. Yrittäjien näkökulmasta tämä tarkoittaa, että yrittäjien tulee olla aidosti vuorovaikutuksessa nykyaikaisten ja uusia kulutuskokemuksia etsivien kuluttajien kanssa. Tänä päivänä kuluttajat tulisikin nähdä henkilöinä, jotka tuottavat merkityksiä, kokemuksia, identiteettejä ja arvoa.

Lisäksi yrittäjien tulisi ymmärtää, että kuluttajien tarpeet ja halut eivät voi olla annettuja, vaan ne ovat monitahoisia, kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneita ja myös kuluttajan itsensä muovaamia.

Yrittäjien tulisi ymmärtää, että kuluttajien tarpeet ja halut eivät voi olla annettuja, vaan ne ovat monitahoisia, kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneita ja myös kuluttajan itsensä muovaamia.

Kuluttajien tavoitteena ei myöskään ole olla osa vain yhtä ainoaa yhteisöä tai kokemusta vaan useimmiten kuluttajat haluavat navigoida erilaisten mahdollisuuksien välillä löytääkseen uusia ja vaihtoehtoisia elämän tai olemisen tapoja.

Kuluttajat ovatkin siis aktiivisia arvon tuottaja, joka toimivat yhteydessä toisten kuluttajien, kuluttajayhteisöjen, yrittäjien ja yritysten kanssa vuorovaikutuksessa.

Yrittäjien ja kuluttajien vuorovaikutuksesta on tullut liiketoiminnan ydin

Yrittäjyyden alaan kuuluvan väitöskirjani päätavoitteena on korostaa yrittäjyyden vuorovaikutteista näkökulmaa. Väitöskirjani keskittyy erityisesti uuden arvon yhteisluonnin monimutkaiseen ilmiöön. Teoreettisen keskustelun lisäksi väitöskirjani tarjoaa laadulliseen tutkimukseen perustuvia esimerkkejä siitä, mistä uusi arvo todella syntyy ja miten sitä luodaan.

Väitöskirjatutkimukseni keskeiset tulokset on mahdollista tiivistää kolmeen väitteeseen.

  1. Ensinnäkin aikoessaan yhteisluoda uutta arvoa yrittäjät saavat olennaista tietoa kuluttajista pyrkiessään ymmärtämään (sensemaking) monikerroksista kuluttajaympäristöä.
  2. Toiseksi vuorovaikutuskäytännöt, joihin osallistuu useita sosiaalisen vuorovaikutuksen toimijoita, rakentavat legitimiteettejä, jotka sekä mahdollistavat että osaltaan rajoittavat uuden arvon yhteisluontia.
  3. Kolmanneksi kuluttajat muodostavat monikerroksisen kuluttajaympäristön, joka toimii uuden arvon yhteisluomisen kontekstina, suhteuttamalla itsensä sosiaaliseen ympäristöön ja vallitsevaan tilanteeseen.

Kokonaisuudessaan väitöskirjani osoittaa, että uuden arvon luominen on erittäin vuorovaikutteinen ja dynaaminen tapahtuma.

Väitöskirjani on poikkitieteellinen ja se koettelee olemassa olevan yrittäjyystutkimuksen rajoja ja osoittaa, että yrittäjyystutkimuksessa on mahdollista löytää uusia tapoja irtautua perinteisestä prosessinäkökulmasta keskittymällä aikasidonnaisiin kuvauksiin toiminnasta ja uudesta arvosta.

Kokonaisuudessaan väitöskirjani osoittaa, että uuden arvon luominen on erittäin vuorovaikutteinen ja dynaaminen tapahtuma.

Väitöskirjani tarjoaa myös ajankohtaista ja käytännöllistä tietoa muun muassa johtajille, päätöksentekijöille sekä yrittäjyyden koulutuksen ja kehittämisen parissa työskenteleville.

Blogin kirjoittajasta

Laura Niemi inspiroituu uuden tiedon luomisesta. Hän on julkaissut tutkimustaan muun muassa yrittäjyyden ja markkinoinnin alan arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa ja uskoo vuorovaikutuksen olevan avainasemassa, kun halutaan luoda uusia tuotteita, palveluita, prosesseja tai innovaatioita.

Tällä hetkellä hän työskentelee Turun yliopistossa kehittämisasiantuntijana ja edistää avoimen tieteen toimintakulttuuria, tutkimuksen vaikuttavuutta sekä tutkimuksen ja tutkijan vastuullista arviointia. Työssään hän pyrkii tuomaan uusia menetelmiä hyödyntäen strategista ajattelua lähemmäs akateemisia johtajia ja tutkijoita.

Niemi on myös vuoden 2022 Yrittäjyystutkimuspalkinnon voittaja. Lue lisää tästä!

Laura Niemen väitöskirja on avoimesti saatavilla sähköisesti tästä!

TUTKIJA, HALUAISITKO KERTOA OMISTA TUTKIMUSTULOKSISTASI TÄLLÄ FOORUMILLA?

Voit olla yhteydessä Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtajaan Satu Koskiseen (satu.koskinen@boardman.fi) tai viestintäpäällikkö Julia Ruotsiin (julia.ruotsi@boardman.fi).