Taiteet ja muutoksen johtaminen – Patrick Furu

Taiteet ja muutoksen johtaminen – Patrick Furu

”Kun vanhat liiketoiminta- ja ajattelutavat disruptoituvat, täytyy kyetä näkemään muutoksen taakse. Taiteilijat ovat tässä hyviä ja tekevät muutosta näkyväksi.” Sari Baldaufin sanat Boardmanin Johtajuus, taide ja radikaali luovuus-tilaisuudessa 26.1. alleviivasivat taiteiden arvoa suurten muutosten ymmärtämisessä. Hän on itse ollut johtamassa transformaatioita, joissa on hyödynnetty Shakespearen näytelmää sekä jazzbändin johtamisoppeja. Miksi taide auttaa johtamaan disruptiota ja muutosta?

 

Tiedon silta 19.5.2022 Patrick Furu, Helsinki. Kuvaaja Liisa Takala

 

Tämän päivän maailma on ennakoimaton ja äärimmäisen kompleksinen. Silti tapamme organisoida, jäsentää työprosesseja ja suunnitella muutosta lähtevät siitä, että ympäristömme on stabiili ja kehitys lineaarista. Sitä se ei kuitenkaan koskaan ole. Disruptio ja transformaatio on aina sotkuista. Juuri sotkuisuus on taiteiden voimavara ja siksi taiteet pystyvät tarjoamaan erinomaisia työkaluja suurten muutosten johtamiseen.

Lineaaristen mallien epäonnistuessa muutoksen johtamisessa tarvitaan taiteita, jotta kompleksisuutta osataan hyödyntää ja johtaa. Kyse ei ole siis pelkästään selviytymisestä, vaan erityisesti kyvystä luoda uusia mahdollisuuksia kompleksisuudesta. Se vaatii asioiden näkemistä useista näkökulmista, mikä on taiteille ominaista. Mikään yksittäinen taidelaji, taiteen menetelmä tai näkökulma ei anna kaikkia vastauksia, mutta antamalla mahdollisuuden nähdä ja kokea muutosta ja kompleksisuutta erilaisista näkökulmista yrityksillä on paljon paremmat mahdollisuudet kohdata tulevaisuus. Johtamisen kannalta olennaisia taiteen ulottuvuuksia ovat uudet näkökulmat, innovatiivisuus, sopeutumiskyky sekä vuorovaikutus.

Uudet näkökulmat tuovat oivalluksia

Teatteri ja näytelmät, kuten Shakespearen Henrik V, haastavat yleisönsä pohtimaan johtajuutta, moraalia ja ihmiskunnan monimuotoisuutta. Nämä teemat ovat ajattomia ja universaaleja, joten ne ovat relevantteja myös nykypäivän johtajille. Taide herättää kysymyksiä ja tarjoaa tilan pohdiskelulle, mikä on Baldaufin mukaan välttämätöntä, kun pyritään ymmärtämään ja johtamaan suuria muutoksia.

Konkreettisella tasolla organisaation muutoksen kirjoittaminen näytelmäksi voi tuoda sen kokonaisvaltaisesti näkyväksi ja kokemukselliseksi. Muutoksen eri vaiheet, ihmisten erilaiset suhtautumistavat sekä muutoksen moninaiset menetelmät saavat sitä kautta syvyyttä ja niiden vaikutuksia voidaan paremmin arvioida.

Innovatiivisuuden edistäminen

Taide on uutta luovaa. Ympäröivän kompleksisuuden sekä olemassa olevien resurssien hyödyntäminen luovalla tavalla on taiteiden ytimessä. Aalto yliopiston dekaani Tuomas Auvinen puhui yllä mainitussa tilaisuudessa radikaalista luovuudesta, joka on Aalto yliopiston strateginen vahvuusalue. Se lähtee eri alojen luovien voimien ennakkoluulottomasta yhdistelystä.

Jazz on improvisaation ja yhteissoiton taidetta, jossa soittajat luovat musiikkia reaaliajassa, hyödyntäen sekä henkilökohtaista osaamistaan että toistensa ideoita. Tämä kyky sopeutua hetkeen ja tuottaa uutta ilman tiukkoja etukäteen määriteltyjä rajoja on suoraan sovellettavissa liiketoiminnan maailmaan, missä innovaatio ja kyky reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ovat menestyksen avaimia.

Sopeutumiskyky epävarmuudessa

Epävarmuus ja ennakoimattomuus ovat taiteissa sekä haaste että voimavara. Perinteisen johtamisen kannalta ennakoimattomuus on kielteistä. Sen sijaan esimerkiksi jazzmuusikoiden on pystyttävä sopeutumaan yllättäviin muutoksiin ja luomaan yhdessä uutta musiikkia, vaikka tulevaisuus olisi kuinka epäselvä. Samoin yritysmaailmassa kyky sietää epävarmuutta ja sopeutua nopeasti uusiin tilanteisiin on kriittistä. Se ei kuitenkaan tule luonnostaan.

Epävarmuuden ja jatkuvan muutoksen voi kääntää hallittavaksi taiteiden keinoin. Taiteilijat ovat auttaneet yrityksiä kuvaamaan tulevaisuutta maalauksen tai veistoksen avulla. Tällöin visiolle on fyysinen vastine, josta voidaan puhua ja johon syntyy tunneside. Samoin muutosta voidaan kuvata liikkeen, tanssin, avulla, mikä synnyttää aivan uudenlaista ymmärrystä siitä, miten siihen voidaan sopeutua.

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen syventäminen

Tero Saarinen, joka myös puhui Johtajuus, taide ja radikaali luovuus-tilaisuudessa, uskoo Brave Space-käsitteeseen. Siinä luodaan vahva psykologinen turvallisuus ja rohkeus kokeilla uutta. Luovuudessa ja innovatiivisuudessa tärkeää on rohkea kokeilu, ja taiteilijat ovat siinä edelläkävijöitä. Vaikka julkisuudessa vaalitaan yksittäisten luovien taiteilijoiden myyttiä, on nykypäivän luovuus ensisijaisesti yhteistyötä.

Jazz-yhtyeessä yhteistyö ja vuorovaikutus ovat elintärkeitä. Soittajien on kuunneltava toisiaan tarkasti voidakseen synkronoida suorituksensa ja luoda harmonista musiikkia. Vastaavasti, muutosten johtamisessa organisaatioissa on tärkeää kehittää syvällistä ymmärrystä ja kommunikaatiota tiimien ja yksilöiden välillä. Taide tarjoaa yhteisiä kokemuksia, jotka voivat lujittaa yhteistyötä ja parantaa ymmärrystä eri osapuolten välillä.

Yksi suurimmista arvoista, jota taiteet voivat tuoda disruptioiden ja transformaation johtamiseen, on kuitenkin sen kytkeytyminen tunteisiin. Taide jättää meihin tunnejäljen. Organisaatiomuutoksen johtamisessa emotionaalinen puoli jää usein liian vähälle huomiolle. Muutosta ei johdeta pelkästään rationaalisesti. Siksi tarvitsemme myös taiteiden tuomia työkaluja.

 

Patrick Furu, KTT
Johtaja, Aalto University Executive Education
Tutkija, Aalto yliopisto