Arvioinnin avulla kohti parempaa hallitustyöskentelyä

Arvioinnin avulla kohti parempaa hallitustyöskentelyä

Boardman auttaa Suomessa toimivia yrityksiä ja päätöksentekijöitä menestymään kehittämällä omistajien, hallituksen jäsenten ja johdon osaamista ja yhteistyötä. Boardman tarjoaa tällä hetkellä erilaisia arviointivaihtoehtoja, joiden avulla voidaan saada käsitys hallitustyöskentelyn tilanteesta, mutta lisäksi myös koko ”omistajat-hallitus-johto” -päätöksentekoketjun toimivuudesta sekä ymmärryksestä koskien yrityksen tilannekuvaa. Näistä keskusteltiin Boardmanin ”Arviointien merkitys strategisena työkaluna” -webinaarissa.

“Hallitusarviointi antaa mahdollisuuden ja herättää hallituksen jäsenet syvällisempään keskusteluun. Kun tähän mahdollisuuteen tartutaan ja arvioinnin tulosten käsittelylle annetaan aikaa sekä tehdään yhteisesti päätöksiä kehitystoimenpiteistä, voidaan hallituksen tuomaa lisäarvoa kasvattaa merkittävästi”, kertoi Boardmanin hallituksen puheenjohtaja ja partneri Laura Raitio.

Arviointien merkitys päätöksentekoketjun toiminnan kehittäjänä

Laura Raitio kertoi tilannekuva-arvioinnista

Boardmanin hallituksen puheenjohtaja ja partneri Laura Raitio

“Arvioinnin toteuttamistapoja on hyvä pohtia huolella ja pyrkiä välttämään tilannetta, että samat vakiokysymykset toistuisivat joka vuosi ja vastauksetkin tuntuisivat asettuvan aina samoihin uomiinsa. Uusi työkalu, joka kysyy tilanteesta vähän uudesta vinkkelistä, saattaa sopivasti nostaa pintaan aihealueita, joista hallituksen on hyvä keskustella. Itsearviointien ohella on hyödyllistä harkita joihinkin tilanteisiin ulkoisen tahon tekemää analyysia haastatteluineen”, kommentoi Raitio.

Hallituksen ja johdon tilannekuva –arviointi pureutuu laaja-alaisesti erilaisiin hallituksen ja johdon agendalla usein oleviin osa-alueisiin alkaen strategiasta, yrityskulttuurista ja henkilöstöstä, aina asiakkuuksiin, tuotteisiin ja palveluihin sekä talousasioihin liittyen.

Arvioinnissa tarkastellaan myös hallituksen kokoonpanoa ja hallitustyöskentelyn toimivuutta. Lisäksi arvioinnissa käsitellään johtamista ja minkälaista osaamista yhtiössä on.

Hallitus saa arvioinnin kautta erittäin hyvää lisätietoa siitä, onko hallituksella kykyä tuottaa lisäarvoa toimivalle johdolle. Samalla toimiva johto pystyy tuomaan oman näkemyksensä hallitukselle ja vastakkaisesti hallituksen odotukset toimivaa johtoa kohtaan tulevat selkeästi esille. Arvioinnissa jokainen osa-alue puretaan kahteen osaan, jossa nähdään johdon sekä hallituksen näkökanta erikseen. Tätä kautta päästään asian ytimeen.

“Oma kokemukseni on, että tällaisen arvioinnin jälkeen on hallituksella ja johdolla hyvinkin selkeä käsitys, mitä liiketoiminnan tilannekuvasta ajatellaan ja missä asiassa on hyvin erilaisia näkemyksiä”, kuvaili Raitio.

Hänen mukaansa tällaisella työkalulla on paikkansa nimenomaan murrostilanteissa, jolloin hallitus ja johto rakentavat uutta yhteistä agendaa ja tekevät päätöksiä strategiasta. Hallituksen ja johdon tilannekuva –arviointi sopii myös erinomaisesti säännölliseksi arvioinnin työkaluksi, kun halutaan esimerkiksi tarkastella strategian toteuttamisen etenemistä ja pohditaan mahdollisia muutostarpeita strategiassa.

Omistajat mukaan hallitusarviointeihin

Boardman-partneri Kim Karhu

Boardman-partneri Kim Karhu

Omistajan – hallituksen – johdon (OHJ) -päätöksentekoketjun arviointi koostuu sähköisestä arvioinnista ja luottamuksellisista haastatteluista, joissa tavoitteena on selvittää, miten yrityksen koko päätöksentekoketju toimii.

“Arvioinnissa selvitetään mm. onko omistajan, hallituksen ja johdon välinen kommunikaatio toimivaa ja ovatko omistajat osanneet määritellä oman tahtotilansa yrityksen toiminnalle,” kertoi Boardman-partneri Kim Karhu OHJ-päätöksentekoketjun arvioinnista.

Karhun mukaan OHJ-arviointi on erittäin hyvä työkalu erityisesti silloin, kun halutaan tehdä jotain poikkeavaa. Se antaa huomattavasti laajemman näkökulman osallistujille, siitä miten koko ketju toimii. Omistajatahto kiteytyy ja selkenee ja samalla nähdään, että miten yhtiön strategia koetaan ja kuinka siihen on sitouduttu avaintoimijoiden omistaja-hallitus-johto taholla.

“Arvioinnissa käsitellään yrityksen kilpailukykyä, miten omistajuus nähdään, miten hallituksen puheenjohtaja on toiminut päätöksentekoketjussa, miten koko hallitustyöskentely koetaan omistajien ja johdon näkökulmasta, miten johtaminen toimii sekä kuinka toimivaa on omistajien ja hallituksen sekä hallituksen ja johdon välinen yhteistyö,” kiteytti Karhu.

Arvioinnissa omistajille, hallitukselle ja johdolle lähetetään sähköinen kysely ja kyselyn tulokset analysoidaan. Lisäksi hallitukselle ja johtoryhmälle ja mahdollisesti omistajille toteutetaan haastattelut, joiden pohjalta laaditaan loppuraportti.

Loppuraportti vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Missä kohtaa omistajat-hallitus-johto päätöksentekoketjua todellinen lisäarvo syntyy ja missä mahdolliset pullonkaulat sijaitsevat?
  • Ovatko omistajat osanneet kommunikoida omistajatahonsa hallitukselle ja johdolle sekä valita parhaan mahdollisen hallituksen toteuttamaan sitä?
  • Miten omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö toimii ja miten sitä tehostamalla voidaan luoda yhtiölle lisäarvoa?

“Vaikka arviointi on melko laaja, se on kyetty toteuttamaan tehokkaalla tavalla, niin ettei se sido yhtiöiden aikaa ja resursseja”, totesi tilaisuuden lopuksi Karhu.

Näillä eri arvioinneilla voidaan tuoda johdolle lisäarvoa, laajentaa näkökulmia ja kehittää hallitustyötä tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ennen kaikkea arviointi johtaa parhaimmillaan hallitustyön merkittävään tehostumiseen ja kehitykseen kohti entistä parempia tuloksia.

Tutustu ja tilaa arviointi täältä