Avoimuus johtaa vastuuntunnon lisääntymiseen

Avoimuus johtaa vastuuntunnon lisääntymiseen

Henkilöstöllä on merkittävä rooli yritysten kasvussa. Boardmanin ”Henkilöstön rooli päätöksenteossa” -kehittämisfoorumin tilaisuudessa 26.10.2017 teemana oli ”Uudenlainen johtajuus”. Tilaisuuden puhujina olivat Frameryn perustaja ja toimitusjohtaja Samu Hällfors sekä Nokian Renkaiden hallituksen puheenjohtaja ja Tikkurila Groupin hallituksen jäsen Petteri Walldén. Tilaisuuden moderaattorina toimi ryhmän puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi, Boardman -partneri.

Toimintansa tänä vuonna aloittanut kehittämisfoorumi pyrkii selvittämään, mitkä ovat toimivia tapoja henkilöstön osallistua päätöksentekoprosessiin erilaisissa ja erikokoisissa yhtiöissä. Ryhmän tämänhetkisen näkemyksen mukaan paikallisella sopimisella ja läpinäkyvällä tiedonkululla yrityksen sisällä on merkittävä rooli kasvun mahdollistajana.

Olipa kyseessä voimakkaasti kasvava innovatiivinen yritys tai ensimmäisiin yhteistoimintaneuvotteluihin joutunut vakiintunut yritys, molempia kannattaa johtaa avoimuudella ja henkilöstöä arvostaen.

Jos ei itse enää toimi operatiivisissa johtotehtävissä, voi hallituksen jäsenenkin roolissa tukea aktiivisesti toimivaa johtoa keskustelevaan ja arvostavaan johtamiskulttuuriin.

Radikaali läpinäkyvyys päätöksenteossa

Samu Hällfors toi omassa alustuksessaan vahvasti esille, että yrityksen menestys voi perustua vahvaan arvopohjaan ja yrityskulttuuriin, jossa työntekijöiden onnellisuus ja sen jatkuva mittaaminen ovat keskeisiä tekijöitä. Tilaisuudessa keskusteltiin näkemyksestä, että työntekijä, joka kokee työnsä merkitykselliseksi on tyytyväinen ja siten kykenee antamaan paremman työpanoksen yritykselle.

Säännölliset kyselyt työntekijöiden onnellisuudesta ja onnettomuudesta antavat tärkeää tietoa tuottavuudesta. Hällforsin kokemuksen mukaan onnellisuuden esteenä on liian usein turhautuminen, joka johtuu epätietoisuudesta, hitaudesta ja hallinnan tunteen puutteesta.

Frameryssa on kehitetty järjestelmä, jossa radikaali läpinäkyvyys on avainasia. Radikaalin läpinäkyvyyden johtamiskulttuuri tarkoittaa sitä, että kaikki johdon tekemät päätökset, jotka lain mukaan voivat olla julkisia, julkaistaan kaikille työntekijöille. Keskustelut ja kokoukset dokumentoidaan ja esimiesten työntekijöiltä saama palaute julkaistaan. Kehitettyjen sovellusten avulla päätöksiä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Avoin tiedonjako on johtanut selkeään henkilöstön vastuuntunnon lisääntymiseen.

Kun kaikki markkinat kaatuvat

Petteri Walldén toi esille toisenlaisen näkökulman. Kun yritys sitten ennemmin tai myöhemmin kohtaa kriisin joko markkinoiden kaatumisesta tai jostain muusta syystä johtuen. Mitä tällöin vaaditaan yritysjohdolta?

Tarvitaan erilaista johtamista ja ihmisten kohtaamista. Kun satoja ihmisiä täytyy irtisanoa, johdolta kysytään kärsivällisyyttä ja kykyä kohdata ihmisiä. Työntekijät eri organisaation tasoilla voidaan ja tulee ottaa mukaan tekemään ehdotusta siitä, miten yritys selviää haastavasta ajasta. Se tuo työntekijöille tunnetta oman työn hallinnasta, josta voi muodostua yritykselle kilpailuetu tuleviin rekrytointeihin. Kun työntekijät saadaan ymmärtämään, että yrityksen menestyminen tulevaisuudessa on kaikkien yhteinen etu, he ovat myös halukkaita yhteistyöhön työnantajan kanssa. Avoin tiedonkulku on tässäkin tilanteessa yksi oleellisimpia tekijöitä.

Johtamishierarkiaa ja toimivia prosesseja tarvitaan kuitenkin siihen, että päätöksenteko on oikealla tasolla, eikä toimitusjohtajalta tarvitse kysyä jokaisesta yksityiskohdasta.

Tiedonjako ja avoimuus lisäävät yhteisöllisyyttä. Siten ylin johto voi keskittyä omaan työhönsä: tulevaisuuden toiminnan suunnitteluun ja ns. heikkojen signaalien kuunteluun, jotta yritys kykenee löytämään kasvua.

Keskustelussa alustusten jälkeen tuli vahvasti esille avoimuuden merkitys myös yrityksen hallitukselle. Avoimuuden täytyy toimia paitsi henkilöstön suuntaan, myös hallitukselle täytyy tuoda esille kaikki faktat niin kuin ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyyttä ei pidä kaunistella hallitukselle.

Yksi toimitusjohtajan tärkeimmistä tehtävistä on luoda yrityskulttuuria omalla esimerkillään. Paljon riippuu siitä, miten toimitusjohtaja itse kohtelee ihmisiä ja näkee heidän arvonsa. Kun työntekijöille sallitaan luovuus, se lisää luottamusta ja tiedonkulkua, tuottaa uusia ratkaisuja ja saa heidät kantamaan vastuuta omasta työstään.

Hyvä johtaminen lähtee intohimosta, mutta myös johtamisjärjestelmän tulee olla selkeä ja siihen liityvien prosessien kunnossa.

Julkaistu 26.11.2017
Kirjoittanut Minna Rajainmäki, Rodinia Oy
Jorma Wiitakorpi, Boardman -partneri