Kestävä 360 arvonluonti ja innovointi – suomalaisten yritysten menetystekijä 2020-luvulla? 

Kestävä 360 arvonluonti ja innovointi – suomalaisten yritysten menetystekijä 2020-luvulla? 

Boardman LJT:n jäsen ja Dazzle Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Auvinen.

Boardman LJT:n ”Kestävä 360 arvonluonti ja innovointi – suomalaisten yritysten menetystekijä 2020-luvulla” -tilaisuudessa alusti LJT:n jäsen ja Dazzle Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Auvinen.

2020-luku: itsensä uudelleen keksimisen vuosikymmen 

2020-luku alkoi dramaattisesti: tuottavuuden kasvun pysähtymisen, teknologia- ja datavallankumouksen, disruptioiden, kestävyyskriisien ja uudistuvien asiakastarpeiden joukkoon lennähti vielä yksi yllätys – koronakriisi. Koronamyllerrys kytkeytyneenä muihin muutostekijöihin haastaa yritykset uudelleen miettimään strategioitaan ja liiketoimintojaan.

Lisäksi vuosikymmenien liiketoiminta-ajattelu on kokenut valtavan muodonmuutoksen. 1990 –luvulla ideasta oli tarkoitus toteuttaa tuote. 2000 –luvulla ideasta oli tarkoitus tulla tuotteen lisäksi myös palvelu. 2010 –luvulla tuotteet ja palvelut eivät enää riittäneetkään ja niiden lisäksi menestyvät yritykset alkoivatkin tarjoamaan kokemuksia.

Kuitenkin nyt 2020-luvulla menestyminen vaatii aivan uudenlaista ajattelua yritysten hallituksilta ja johdolta, kun liiketoiminta-ajattelun tulisi perustua ajatukseen “from imagination to impact” – mielikuvituksesta merkitykseen.

Menestyvän yrityksen tulisikin kyetä keksimään sellaista, joka tuo aivan uudenlaista lähestymistä liiketoimintaympäristöön luoden samalla enemmän, laajempaa ja kestävämpää arvoa niin asiakkaille, yritykselle ja omistajille kuin henkilöstölle, sidosryhmille sekä yhteiskunnalle ja ympäristölle.

“2020-luvun lähestyessä havaitsimme, että yritysten kannattaa palata pohtimaan asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa peruskysymyksiä, kuten missä liiketoiminnassa meidän kannattaa jatkossa olla mukana, ketkä ovat asiakkaitamme, miten yritykset menestyvät parhaiten 2020-luvulla ja mikä on olemassaolomme tarkoitus”, kertoi Auvinen.

“Näin ollen yritykset joutuvat yhä enemmän keksimään itsensä, tuotteensa, palvelunsa, liiketoimintamallinsa, tarinansa uudelleen. Omistajien, hallitusten ja johdon kannattaa tehdä edellä mainittu jo ennen kuin sille on polttava tarve luomalla useita eri tulevaisuuden versioita yrityksestä”.

Millainen on kestävää 360 arvoa luova yritys?  

Yritykset, jotka siirtyvät kestävään 360 arvonluontiin ja innovointiin ja hyödyntävät kilpailijoita paremmin uudet arvonluonnin mahdollisuudet ja keinot, menestyvät parhaiten 2020-luvulla. Kestävässä 360 arvonluonnissa hyödynnetään systeemistä tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrystä. Ymmärryksien hyödyntäminen on keskiössä yrityksen kaikessa tekemisessä.

 

Kestävän 360 arvoa luova yritys

Pohdinnan keskiössä on myös yrityksen tarkoitus. Miksi olemme olemassa? Mitä arvoa luomme asiakkaille, sidosryhmille, yritykselle, omistajille ja maailmalle? Tarkoitus ohjaa ja tukee kaikkea yrityksen toimintaa, aina strategiasta ja innovoinnista arjen tekemiseen.

Kestävää 360 arvoa luova yritys tarkastelee samanaikaisesti visiota, omistaja- ja liiketoimintastrategiaa ja johtamista, hyödyntää intohimoisten ihmisten osaamista, älykkäitä teknologioita, dataa ja #yhteisälyä (= yksilön ja yhteisön äly + tekoäly) sekä innovoi niiden pohjalta kestävästi uusia tuotteita, palveluita, liiketoimintamalleja ja toimintatapoja.

Kestävän 360 arvonluonti tapahtuu omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) uudenlaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Hallituksen roolina on toimia kestävän 360 arvonluonnin arkkitehtina, joka yhdessä johdon kanssa yhdistää kestävän 360 arvonluonnin tekijöitä uusiksi, enemmän arvoa luoviksi kokonaisuuksiksi. Auvinen kannustaisi saamaan myös koko henkilöstön mukaan miettimään yrityksen toimintaa, tulevaisuutta ja uudistumista.

Kokonaisvaltaisella pohdinnalla ja uudistumisella voidaan toteuttaa yritysten päätehtävää eli luoda enemmän ja laajemmin arvoa asiakkaille, yritykselle ja sen omistajille sekä sidosryhmille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Kestävää 360 arvoa luova yritys on jatkuvasti uudistuva ja toimii älykkäästi, innovatiivisesti ja verkostoituneesti osana suurempaa kokonaisuutta. Tällainen yritys kerää parhaat osaajat, kumppanit, asiakkaat ja sijoittajat tehden erinomaista taloudellista tulosta.