Vastuullinen suomalainen omistajuus

Vastuullinen suomalainen omistajuus

Omistajuuden merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan. Samalla kun omistajuus arkipäiväistyy ja omistaminen saa eri muotoja omistajien läsnäolo lisääntyy. Boardman LJT:n tilaisuudessa tarkasteltiin omistajuutta eri näkökulmista. Tilaisuutta moderoi Boardman LJT:n hallituksen jäsen Tuuli Ikäheimonen.

Minkä takia kotimaisen omistajuuden vahvistaminen olisi eduksi?

Philip Aminoff on ekonomi, yrittäjä, yritysjohtaja ja hallitusammattilainen.

Boardman partneri, Kotimaisen omistamisen työryhmän varapuheenjohtaja Philip Aminoff avasi osallistujille ministeri Sipilän Elinvoimainen Suomi -työryhmän työn tuloksia ja kertoi, miksi kotimaisen omistajuuden vahvistaminen on tärkeää suomalaiselle yhteiskunnalle ja yrityksille.

“Suomihan on aidosti kärsinyt investointivajeesta jo pitkään”, totesi Aminoff. Mitä paremmin Suomi pystyy rakentamaan infran, verotuksen ja lainsäädännön, joka varmistaa, että sopivia omistajia tai muita sopivia rahoituskanavia löytyy yrityksen joka elinkaaren vaiheessa, niin sen varmemmin meillä on kautta linjan kukoistava elinkeinoelämä.

Aminoff kertoi, että työryhmä suosittelee kolmea rakenteellista toimenpidekokonaisuutta, jotka edellyttävät useampien hallituskausien työtä. Ensimmäiseksi Suomeen tarvittaisiin kotimaiseen omistajuuteen kannustava verojärjestelmä. Tämän lisäksi suomalaista omistajaosaamista tulisi vahvistaa.

“Lisäksi meidän pitää päästä eroon Suomessa sellaisesta asenneilmapiiristä, jossa on ajateltu, että omistaja on passiivinen ja ei tuo lisäarvoa,“ korosti Aminoff. Sen sijaan pitäisi katsoa, että sitoutunut hyvä omistaja tuo lisäarvoa, verkostoja ja haluaa investoida.

Miten perheyhtiön omistaja kantaa vastuuta muuttuvassa ympäristössä?

Futuricen hallituksen puheenjohtaja ja usean muun yrityksen hallituksen jäsen Hanna Sievinen avasi väitöstutkimuksensa tuloksia ja kertoi perheyrityksen omistajan roolista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sievisen väitöskirjatutkimuksen kohteena oli kypsiä perheyrityksiä, joissa pääomistajat eivät olleet enää operatiivisessa johdossa omassa yrityksessä. Tarkasteltavissa yhtiöissä toimii myös perheen ulkopuolisia hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajia.

Tutkimustuloksien mukaan vastuullinen omistaja pyrkii mahdollistamaan yrityksen pitkän aikavälin menestyksen, johon strateginen uudistuminen on yksi keino. Strategisen uudistamisen toteuttamista säätelevät monet omistajan “kirjoittamattomat” säännöt, jotka määrittelevät, mitä vastuullisuudessa käytännössä tarkoitetaan.

Sievinen totesikin tilaisuudessa, että strateginen uudistumisteko voi itsessään olla vastuullisuusteko ja toisaalta strategisen uudistamisen prosessin toteuttamisessa on myös tapoja, jolla sitä voidaan toteuttaa vastuullisesti. “Perheyrityksen omistajalla on aivan erityisiä rooleja strategisessa muutoksessa.”

Boardmanin Omistajuusvalmennus

Tilaisuuden lopuksi Boardman partneri Tom Liljeström kertoi Boardmanin uudesta Omistajuusvalmennuksesta. “Omistajuuden käsittelylle on tarvetta ja siksi Boardman on käynnistänyt omistajuusvalmennuksen,” totesi Liljeström puheenvuoronsa alussa.

Omistajien, hallituksen ja johdon toimivalla yhteistyöllä voidaan luoda merkittävää ja pitkäjänteistä lisäarvoa yhtiöille. Usein omistajien aktiivinen rooli on hyödyntämätön tai suunnittelematon voimavara, kun taas vastakkaisesti omistaja voi omistajaosaamisen ja hallitustyön kehittämisen kautta myötävaikuttaa merkittävästi yhtiön menestykseen.

Marraskuussa toteutettava Boardmanin uusi valmennus onkin koottu edellä mainittuja asioita mielessä pitäen. Omistajuusvalmennuksessa vastataan mm. seuraaviin keskeisiin kysymyksiin:

  • Mitä omistajuudesta pitäisi ymmärtää?
  • Mitä osaamista ja millaisia rooleja omistajilla tulisi yhtiön eri vaiheissa sen menestyksen turvaamiseksi olla?
  • Mitä hyvän omistajastrategian tulisi sisältää?
  • Miten muodostaa omistajatahto ja miten se näkyy päätöksentekoketjussa?
  • Miten omistaja voi varmistaa omistaja-hallitus-johto -päätöksentekoketjun toimimisen ja vuoropuhelun parhaalla tavalla?
  • Miten luoda toimivat ja kuhunkin tilanteessa sopivat omistajien ja hallituksen yhteiset toimintamallit ja tilannekuva?

Boardmanin Omistajuusvalmennuksen rakenne

Lisätietoa valmennuksesta antaa Tom Liljeström (tom.liljestrom@boardman.fi)

Boardman LJT toimii suomalaisessa yhteiskunnassa yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja akateemisen maailman välillä. LJT tuo keskusteluun yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja ja edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa sekä päätöksenteossa. Lue lisää toiminnastamme ja liity mukaan!