Tilannekuvan arviointi auttaa hallitusta ja johtoa uudistamaan yritystä

Tilannekuvan arviointi auttaa hallitusta ja johtoa uudistamaan yritystä

Muuttuva liiketoimintaympäristö, teknologian ja markkinoiden kehitys vaativat yrityksiä pohtimaan uudistumistaan säännöllisesti. Kuinka ylläpitää hallituksen reagointivalmiutta sekä edistää uudistumiskyvykkyyttä?

Boardman on kehittänyt tätä tarkoitusta palvelevan työkalun, jolla lähteä liikkeelle. Hallituksen ja johdon tilannekuva -arvionti on paitsi analyysi vallitsevasta tilanteesta yrityksessä, se on myös fasilitoitua keskustelua yhteisen suunnan löytämiseksi ja asioiden kehittämiseksi.

Boardman-partneri Markku Pohjola on toteuttanut pitkään arviointeja ja nähnyt eri tilanteita, joissa niistä on apua hallituksen työskentelyn kehittämisessä.

Tilannekuva-arviointi tuo hallitukselle ja johdolle yhteisen ymmärryksen yrityksen sen hetkisestä tilanteesta ja nostaa esiin mahdolliset erilaiset siihen liittyvät käsitykset.

Arviointi auttaa hahmottamaan hallituksen mahdollisia osaamistarpeita sekä ymmärtämään johdon näkökulmaa hallituksen lisäarvosta ja tuesta johdolle.

Kysyimme myös tilannekuva-arviointeja pitkään toteuttaneelta Boardman-partneri Markku Pohjolalta, miten hän näkee tilannekuva-arvioinnin merkityksen hallitusten työskentelyssä.

Miksi hallituksen jäsenillä tulee olla yhteinen tilannekuva?

“Yrityksen hallituksen jäsenten tulee ymmärtää yrityksen tilanne ja tavoitteet samalla tavalla, jotta he voivat tehdä päätöksiä, jotka tukevat yrityksen strategiaa ja edistävät sen menestystä. Tämä koskee tietysti myös johdon ja hallituksen yhteistä tilannekuvaa.

Jos hallituksen jäsenillä on erilainen käsitys yrityksen tilanteesta, he voivat tehdä päätöksiä, jotka eivät ole linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa tai jotka jopa haittaavat sen toimintaa”, Markku Pohjola painottaa.

“On hyvä tarkistaa, että ollaan samalla kartalla. Jos jostain asioista ollaan erimielisiä, niin on tärkeää selvittää ne ja ratkoa erimielisyydet,” Pohjola jatkaa.

“On hyvä tarkistaa, että ollaan samalla kartalla. Jos jostain asioista ollaan erimielisiä, niin on tärkeää selvittää ne ja ratkoa erimielisyydet.”

Sama tilannekuva auttaa myös varmistamaan, että hallituksen jäsenet jakavat saman näkemyksen yrityksen riskeistä ja mahdollisuuksista.

Tämä auttaa varmistamaan, että päätökset perustuvat yhteiseen ymmärrykseen yrityksen toimintaympäristöstä ja että riskeihin voidaan reagoida nopeasti ja tehokkaasti.

Lisäksi yhteinen tilannekuva auttaa hallituksen jäseniä kommunikoimaan paremmin keskenään ja yrityksen johdon kesken. Kommunikaatio myös muiden kanssa saa yhtenäisen pohjan.

Tämä edistää tehokasta päätöksentekoa ja luo luottamusta yrityksen toimintaan ja tulevaisuuteen.

Yhteisen tilannekuvan muodostaminen hallituksen jäsenten kesken

Boardmanin kehittämä tilannekuva-arviointi auttaa yrityksen hallitusta ja johtoa saamaan kattavan kuvan yrityksen tilasta monesta eri näkökulmasta.

“Boardmanin toteuttamaa metodia on jo testattu kymmenissä yrityksissä ja se on toiminut hyvin,” kertoi Markku Pohjola.

”Arvioinnin avulla olemme päässeet rakentavalla tavalla kipupisteisiin kiinni ja lähdetty purkamaan niitä hallituksen ja johdon yhteistyönä. Arvioinnin lopputuotoksena asiakkaalle on syntynyt esimerkiksi lista konkreettisia toimenpiteitä, joita se lähtee viemään eteenpäin,” Pohjola jatkaa.

“Boardmanin toteuttamaa metodia on jo testattu kymmenissä yrityksissä ja se on toiminut hyvin.”

Tilannekuva-arviointi perustuu sarjaan kysymyksiä, jotka käsittelevät yritystoiminnan eri osa-alueita, kuten strategiaa, yrityskulttuuria ja henkilöstä, asiakkuuksia, tuotteita ja palveluita, taloutta, johtamista ja hallitustyöskentelyä.

Arviointiin osallistuvat kaikki hallituksen ja johdon jäsenet. Kun näkökulmat laitetaan yhteen, saadaan kokonaisymmärrys yrityksen tilasta ja nähdään, mitkä asiat ovat hyvin, mitkä vaativat kehittämistä ja mistä ollaan erimielisiä.

Tilannekuva-arvioinnin merkitys yrityksen uudistumisessa

Tilannekuva-arviointi on tehokas työkalu yrityksen kehittämisessä ja uudistumisessa.

Hallituksen ja johdon tilannekuva-arviointi soveltuu hyvin monenlaisiin tilanteisiin.

Se palvelee hyvin esimerkiksi tilanteissa, joissa on tehty yrityskauppa ja kaksi yritystä on yhdistetty, kun hallitus uudistuu, toimitusjohtaja vaihtuu tai markkinoiden iso muutos vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.

“Tilannekuva-arvioinnissa annamme suosituksia ja teemme toimenpide-ehdotuksia, kuinka kehittää konkreettisesti hallituksen työskentelyä, hallituksen ja johdon yhteistyötä sekä koko OHJ-ketjun toimivuutta,” kertoi Markku Pohjola.

“Tämä ei ole ihan helppo harjoitus, vaan se vaatii työtä ja paneutumista.”

Tärkeää on, että hallituksella ja johdolla on yhteinen tilannekuva. Jos asiasta ollaan eri mieltä, siitä tulee enemmän sotkua kuin hyvää tulosta.

Yhteinen tilannekuva antaa hyvän pohjan yrityksen kehittämiselle ja eteenpäin menolle. Tilannekuvasta saadaan myös selkeä vastaus kysymyksiin ja puutteisiin, joita voidaan lähteä kehittämään.

Jokaisen hallituksen ja johdon onkin hyödyllistä tarkistaa aika ajoin yhteinen tilannekuva.

“Tämä ei ole ihan helppo harjoitus, vaan se vaatii työtä ja paneutumista,” kertoo Markku Pohjola. ”Tehdäänkö arviointi kerran vuodessa, joka toinen vuosi vai joka kolmas vuosi, riippuu täysin yrityksen tilanteesta ja minkälaisessa muutoksessa se on.”

Lue lisää Boardmanin hallituksen ja johdon tilannekuva-arvioinnista