Omistajien, hallituksen ja johdon sujuva yhteistyö tukee yritystä liiketoiminnan uudistamisessa

Omistajien, hallituksen ja johdon sujuva yhteistyö tukee yritystä liiketoiminnan uudistamisessa

Uudistuminen on yrityksille elintärkeätä kilpailukyvyn jatkuvan ylläpidon ja parantamisen vuoksi.

Yrityksissä on jo kauan tiedostettu johtamisen kehittämisen tärkeys. Parin viime vuosikymmenen aikana myös hallitustyön kehittäminen on saanut jatkuvasti enemmän huomiota. Nyt näkökulma on laajenemassa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöhön, mikä nähdään seuraavana merkittävänä askeleena rakennettaessa yrityksiin kykyä liiketoiminnan uudistamiseen.

Näiden kolmen – omistajien, hallituksen ja johdon – roolin selkeä määrittäminen, roolien pohjalta tehty työnjako ja saumaton yhteistyö ovat keskeisiä menestystekijöitä yrityksen suurissa muutoksissa.

Blogin kirjoittaja, diplomi-insinööri ja työryhmän puheenjohtaja Ari Virtanen on työskennellyt yli 30-vuotisen kansainvälisen uransa aikana tietoliikenteen, ohjelmistotekniikan, rakennusteollisuuden, sähköalan ja ylimmän johdon konsultoinnin parissa.

Boardman on määrittänyt yhdeksi pääteemakseen ”Liiketoiminnan uudistuminen OHJ-vuorovaikutuksen ytimeen”.

Tämän teeman alla tulemme rakentamaan mahdollisimman laajaa vuoropuhelua, jonka tuloksia julkaistaan eri tapahtumien ja kanavien kautta tämän ja ensi vuoden aikana.

Foorumissa on 10 jäsentä ja lisäksi edustajia Boardmanin verkostosta ja jäsenfoorumeista, itse toimin puheenjohtajana.

Kehittämisfoorumitoiminta on tärkeä osa Boardmanin osaamisen kehittämistä ja jakamista.

Seuraavassa muutama näkökulma aiheeseen:

Omistajastrategia määrittää pitkän aikavälin suunnan

Omistajat määrittävät tahtotilansa tekemällä yritykselle omistajastrategian ja nimittämällä hallituksen sitä toteuttamaan.

Liiketoiminnan kohdatessa merkittäviä uudistumistarpeita omistajat varmistavat, että yrityksellä on tarvittavat resurssit muutosten toteuttamiseen.

Muutosprosessin aikana omistajat seuraavat uudistumisen toteutumista ja arvioivat sen vaikutuksia yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn ja arvoon.

Hallitus vastaa yrityksen strategian hyväksymisestä, toimeenpanosta ja seurannasta

Hallitus on vastuussa yrityksen strategiasta, jonka pitää olla linjassa omistajien tahtotilan kanssa. Hallitus hyväksyy keskeiset johtajavalinnat.

Suurissa muutostilanteissa hallitus valvoo muutoksen toteutumista ja arvioi sen vaikutuksia yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn, riskienhallintaan ja maineeseen. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa, että johto on sitoutunut muutokseen ja pystyy toteuttamaan sen.

Boardman tarjoaa mahdollisuuksia säännölliseen tiimityöskentelyyn ja yhteisiin keskustelu- ja kehittämistilaisuuksiin.

Johto vastaa sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta

Johto on vastuussa liiketoimintamuutosten suunnittelusta ja toteuttamisesta käytännössä. Muutosten tulee olla hallituksen hyväksymän strategian mukaisia ja niiden pitää tukea yrityksen tavoitteita. Johdon on myös varmistettava, että koko henkilöstö on sitoutunut muutokseen ja että heillä on tarvittavat resurssit ja tuki muutoksen toteuttamiseen.

Muutostilanteessa johto seuraa muutoksen toteutumista ja arvioi sen vaikutuksia yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn, asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Kaikki verkoston jäsenet tuovat korvauksetta oman osaamisensa yhteisiin keskustelu- ja kehittämisfoorumeihin uuden yhteisen osaamisen kehittämiseksi.

Seuraavat askelmerkit

Yritysten uudistumistarpeet voivat vaihdella suuresti riippuen monista tekijöistä, kuten yrityksen koosta, toimialasta ja kilpailuympäristöstä.

Kehittämisfoorumin tarkoituksena onkin kerätä seuraavan kahden vuoden aikana tietoa ja yritysesimerkkejä uudistumisesta OHJ-päätöksentekoketjussa.

Tämä tiedonkeruu tapahtuu toteuttamalla tutkimuksen, Boardman tapahtumien keskustelujen sekä työryhmän aktiivisen työskentelyn avulla.

 

Blogin kirjoittajasta

Diplomi-insinööri Ari Virtanen on työskennellyt yli 30-vuotisen kansainvälisen uransa aikana tietoliikenteen, ohjelmistotekniikan, rakennusteollisuuden, sähköalan ja ylimmän johdon konsultoinnin parissa. Virtanen teki diplomityönsä Nokialle GSM-verkon laskennasta, ja sitä seuraavien 20 vuoden aikana hän toimi lukuisissa tehtävissä Suomessa ja Piilaaksossa, vastaten muun muassa Nokia Networksin matkapuhelinkeskusliiketoiminnasta. Nokian jälkeen Virtanen johti Elektrobitillä Wireless Solutions -yksikköä, josta myöhemmin kehittyi nykyinen Bittium. Koneella hän perusti uuden liiketoimintayksikön kehittämään perusliiketoimintaa tukevia digitaalisia People Flow -ratkaisuja. Koneelta Virtanen siirtyi Enston toimitusjohtajaksi.

Virtasella on pitkä ja monipuolinen kokemus hallitustyöstä ja yritysten neuvonannosta. Tällä hetkellä hän toimii Lännen MCE Oy:n, Saxo Oy:n, The Warming Surfaces Company ja Elpac Oy:n hallituksissa. Lisäksi Virtasella on useita rooleja kasvuyritysten neuvonantajana.

Virtanen valmistelee väitöskirjaa teollisen yrityksen strategisesta transformaatiosta Aalto Yliopiston Tuotantotalouden laitoksella.