Tutkimus: Vastuullisuus on noussut johtavien yritysten hallitustyön keskiöön

Tutkimus: Vastuullisuus on noussut johtavien yritysten hallitustyön keskiöön

Tuore haastattelututkimus ”Vastuullisuus yritysten hallitusten päätöksenteossa” osoittaa, että johtavien suomalaisten yritysten hallitusten puheenjohtajat kokevat vastuullisuuden elintärkeäksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Vastuullisuuden integroinnissa osaksi strategiaa näyttää kuitenkin vielä olevan eroja yritysten välillä.

Tutkimus perustuu 19 johtavan suomalaisen yrityksen hallituksen puheenjohtajan haastatteluun. Haastateltavat edustavat yrityksiä eri toimialoilta, ja niiden omistuspohja on erilainen. Mukana on pörssilistattuja yrityksiä ja perheyrityksiä. Valtaosa on teollisia yrityksiä ja yrityksiä, jotka ovat kooltaan Suomen oloissa merkittäviä.

Tutkimuksessa havaittiin, että osa yritysten puheenjohtajista ja heidän edustamistaan yrityksistä on edelläkävijöitä vastuullisuudessa ja osa edustaa sopeutujia, jotka ovat vasta matkalla kohti kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä vastuullisuudesta tai joille vastuullisuuden merkitys näyttää vielä olevan osin epäselvää.

Edelläkävijöillä vastuullisuus on monipuolisesti mukana hallituksen päätöksenteossa. Heillä on kokonaisvaltainen näkemys vastuullisuudesta, ja he näkevät vastuullisuuden arvopohjaisena ja strategisena toimintaa. Edelläkävijät pystyvät analysoimaan vastuullisuuden eri osa-alueiden ja ulottuvuuksien (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen) merkitystä ja niiden välisiä yhteyksiä. He pohtivat vastuullisuuden tärkeyden syitä paitsi yrityksen kannalta, myös yhteiskunnallisesti ja maailmanlaajuisesti.

”Vastuullisuuden merkitys on yrityksissä muuttunut, ja siksi on tärkeä yhdessä pohtia sitä, kuinka vastuullisuuskysymykset vaikuttavat yritysten tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin”, yritysvastuuverkosto FIBSin toimitusjohtaja Kimmo Lipponen toteaa. ”Tämä on erityisen merkittävää nykymaailman yllättävien ja äkillisten kriisien olosuhteissa, joissa yritysten omistajien, hallituksen ja ylimmän johdon yhteispeli punnitaan.”

Tutkimuksen mukaan yrityksen hallituksen rooli vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä on varmistaa, että vastuullisuus on yksi strategisesti merkittävistä teemoista ja keskeinen osa strategiatyötä ja päätöksentekoa yrityksen sisällä. Hallituksen tehtävä on pitkän aikavälin vision luominen ja kehittäminen, vuoropuhelu ylimmän johdon kanssa sekä yhteydenpito yrityksen sidosryhmiin. Tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa mittareiden luominen vastuullisuudelle ja johdon palkitseminen niiden pohjalta.

”Haastattelututkimus on tervetullut avaus, jonka kautta saimme välähdyksiä ja lisää ymmärrystä vastuullisuuden tilasta edelläkävijä – teollisuusyritysten hallitusten päätöksenteossa. Hienoa, että teemasta saadaan vihdoin akateemista tutkimusta. Boardmanin liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä ja Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -työryhmä jakavat tutkimuksen kautta syntyneen halun ja tarpeen tutkia vastuullisuuden roolia laajemmin omistaja-hallitus-johto päätöksentekoketjussa. Olisi mielenkiintoista ja tärkeää saada lisää ymmärrystä myös palveluyritysten, pk-yritysten ja esim. kuntayhtiöiden näkökulmasta,” toteaa Boardmanin edustajana tutkimuksen ohjausryhmässä toiminut Aija Bärlund.

Tutkimuksen toteuttivat väitöskirjatutkija Laura Varja ja professori Janne Tienari Hankenilta. Varja teki haastattelut 10/2021 ja 2/2022 välisenä aikana. Tutkimuksen toimeksiantajia olivat FIBS, Perheyritysten liitto ja Boardman. Tutkimuksen rahoitti Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö.

Lataa tutkimusraportti käyttöösi täältä!

Boardman Aamustudio on ”Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla” -kehittämisfoorumin toteuttama konsepti, jossa käsitellään sitä, miten vastuullisuudesta tehdään yrityksille ja julkisyhteisöille erottautumistekijä ja kilpailuetu sekä miten se otetaan osaksi liiketoimintaa ja sen johtamista. Kaikki tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta vaativat ilmoittautumisen. Liity Boardmanin uutiskirjelistalle ja saat tiedon seuraavasta tilaisuudesta suoraan sähköpostiisi!

Liity uutiskirjelistalle tästä!