Omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) yhteistyö ja osaaminen – yrityksen menestystekijä

Omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) yhteistyö ja osaaminen – yrityksen menestystekijä

Oletko koskaan pohtinut, mikä erottaa menestyvän yrityksen muista? Usein vastaus piilee yhteistyössä ja osaamisessa.

OHJ-päätöksentekoketju muodostaa yrityksen päätöksenteon ja vallankäytön keskeisen osa-alueen. Sen tavoitteena on hyödyntää omistajien, hallituksen ja johdon osaamista maksimaalisesti päätöksenteossa ja yrityksen kehittämisessä.

 

Kuva: Omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) -yhteistyö, Mikko Haapanen.

Kuva: Omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) yhteistyö, Mikko Haapanen.

 

Pelkän hallitustyön kehittäminen ei riitä

Suomessa on panostettu merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana hallitustyöskentelyyn. Vaikka hallitusosaamisen taso on noussut, sen tuottama lisäarvo on jäänyt usein vähäiseksi omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) yhteistyössä ilmenneiden haasteiden johdosta.

Siksi yrityksen tulee panostaa osana hallitustyöskentelyn aktiivista kehittämistä erityisesti OHJ-yhteistyön kehittämiseen. Omistajien, hallituksen ja johdon vuorovaikutukseen ja osapuolten luottamukseen perustuva OHJ-ketju luo perustan lisäarvoa tuottavalle hallitustyöskentelylle.

Suurilla kansainvälisillä yhtiöillä on resursseja palkata johtoon monipuolista osaamista. Valtaosassa suomalaisista yrityksistä osaamisaukkoja tulisi täydentää koko OHJ-ketjulla, jossa kaikkien toimijoiden tiedot, näkemykset ja kokemukset saadaan päätöksenteon tueksi.

 

Hyvin toimiva OHJ-ketju on menestystekijä tuhansille yrityksille

Vuosituhannen vaihteessa esiin tulleet suurten kansainvälisten yhtiöiden väärinkäytökset johtivat tarpeeseen panostaa julkisten yhtiöiden corporate governanceen täsmentämällä OHJ-toimijoiden vallankäyttöä ja vastuita hallinnollisesta näkökulmasta.

Näissä hajautetusti omistetuissa yhtiöissä OHJ-ketju eroaa listaamattomista yhtiöistä. Omistajat ovat sijoittajia, eivätkä osallistu aktiivisesti yrityksen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Listaamattomissa yhtiöissä arvopaperimarkkinalaki ei aseta samanlaisia rajoitteita osapuolten yhteistoiminnalle, ja OHJ-kehittämisen tuottama lisäarvo on selvästi suurempi kuin listatuissa yhtiöissä.

OHJ-yhteistyötä ei tule nähdä pelkästään hallinnollisena, vaan pääpaino tulee olla osaamisen jatkuvassa kehittämisessä. Osakeyhtiölaki luo hyvän perustan, jättäen riittävästi vapausasteita OHJ kehittämiselle.

 

OHJ-ketju suomalaisissa yrityksissä

Erityisesti henkilöomisteisissa perhe-, asiantuntija- ja osuustoimintayrityksissä OHJ-kehittämisellä on suuri merkitys. Suomessa on noin 300 000 yksinyrittäjää, joilla OHJ-ketjun muodostaa yrittäjä itse.

Sellaisia yrityksiä, joilla on potentiaalia kehittää OHJ-ketjua ja joilla on riittävän laaja yritystoiminta ja henkilökunta, on arviolta noin 10 000.

Näissä yrityksissä omistajien, hallituksen ja johdon roolit ja suhteet eivät ole aina vakiintuneita, ja päätöksenteko voi olla hyvinkin henkilökeskeistä ja käytännöt monimuotoisia.

Kuten eräs alansa johtavan perheyhtiön perustaja totesi: ”Meillä on hallituksen kokous lasten kanssa kaksi kertaa päivässä – aamu- ja iltapäivän kahvipöydässä.”

Listattuja yhtiöitä on runsas sata, ja pääosassa niissäkin on merkittävä perhe- tai muu aktiivinen omistaja, joille OHJ-kehittäminen soveltuu.

 

OHJ-ketjun kehittämisen keskeisiä tavoitteita ja hyötyjä

  • Parantaa yritysten kilpailukykyä ja osaamista kehittämällä avoimuuteen, dialogiin ja luottamukseen perustuvaa OHJ-yhteistyötä jatkuvasti.
  • Hyödyntää maksimaalisesti omistajien, hallituksen ja johdon kyvykkyydet ja osaaminen yrityksen päätöksenteossa, hyvän hallinnan kehittämisessä ja strategisessa suunnittelussa minimoimalla osapuolten välisiä solmupisteitä ja raja-aitoja.
  • Edistää OHJ-yhteistyöllä yhteisen arvopohjan luomista ja siihen perustuvan vetovoimaisen kulttuurin ja työpaikan syntymistä kilpailtaessa osaavista henkilöistä.
  • Kehittää omistajien, hallituksen ja johdon dialogiin perustuvaa OHJ-rakennetta ja toteuttaa se elinkaaren eri vaiheissa.
  • Kytkeä omistajien, hallituksen, johdon ja henkilöstön päätöksenteko tiiviisti asiakastarpeeseen ja asiakkuuksien hallintaan (CRM).
  • Edistää ja kannustaa koko OHJ-ketjua uusiutumaan, oppimaan jatkuvasti ja parantamaan tuottavuutta myös muilla kuin rahallisilla palkitsemisilla.

 

OHJ-kirja

Lisää OHJ-ketjun kehittämisestä Boardmanin OHJ-kirjassa

Boardmanin OHJ-kirja tarjoaa ajateltavaa ja oppeja kaikille OHJ-ketjussa toimiville henkilöille yhtiöiden johtamiseen, strategiatyöhön ja päätöksentekoon, omistusmuodosta riippumatta. Kirjan monipuoliset yritysesimerkit konkretisoivat sekä tutkimusten että käytännön kokemusten pohjalta kuvattuja oppeja, jotka luovat vankan perustan menestyvälle ja ihmiskeskeiselle päätöksenteolle.

Kirjan ovat kirjoittaneet Mikko Haapanen, Arto Hiltunen ja Tom von Weymarn.

Syvenny, miten voit vahvistaa yrityksesi OHJ-ketjua ja saavuttaa kestävää menestystä!

Tilaa kirja tästä

 

 

Blogin kirjoittaja

Mikko Haapanen on Boardman Oy:n perustajaosakas ja toiminut 14 ensimmäistä vuotta sen hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 2016 hänet nimitettiin Boardmanin kunniapuheenjohtajaksi. Hän on osallistunut yli 30 vuoden ajan useiden yritysten hallitustyöskentelyyn sekä omistajuuden ja OHJ-ketjun kehittämiseen ulkopuolisena asiantuntijana, hallituksen jäsenenä sekä puheenjohtajana.

Hänellä on aktiivinen rooli OHJ-ketjun arvioinneissa, kehittämisessä ja valmentamisessa erityisalueenaan suku- ja perheyhtiöt. Viime vuosina hän on tehnyt yli 30 OHJ -ketjun arviointia ja ollut kirjoittajana 5/2022 julkaistussa ”OHJ – Omistajien, hallituksen ja Johdon yhteistyö, osaaminen ja vallankäyttö” -kirjassa.