Strateginen uudistuminen johdon agendalla

Strateginen uudistuminen johdon agendalla

Boardmanin ja Johdon agendalla yhteistyötilaisuus järjestettiin 30.1.2024 Futuricella. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot Johdon agendalla perustaja Riikka Tannerilta, joka avasi yritysjohdon ajatuksia vuodesta 2024 ja Patrian talousjohtaja Ville Jaakonsalolta, joka kertoi case-tarinan Patrian uudistumisesta.

Tilaisuus järjestettiin Futuricella tammikuun lopussa. KUVA: Julia Ruotsi.

Tapahtuman avasivat Futuricen toimitusjohtaja Simo Leisti ja Boardman-partneri, tapahtuman moderaattori Ari Virtanen. Uudistumisteemasta keskusteltiin myös paneelissa, johon osallistuivat Futuricen hallituksen puheenjohtaja Hanna Sievinen, Flow Technologiesin toimitusjohtaja Jussi Aho ja Patrian Ville Jaakonsalo.

Johdon agendalla 2024 –raportti Riikka Tanner: kasvua haetaan sisäisesti uudistumalla

Johdon agendalla perustaja Riikka Tanner kertoi, että vuonna 2024 yritykset hakevat kasvua uudistumalla sisältäpäin. Ulkoisen kasvun hakeminen on hankalaa, koska talouskasvu jää lähes olemattomaksi. Maailmalla puhutaankin “välivuodesta”, millä viitataan paitsi heikkoon talouskasvuun, myös siihen, että tänä vuonna järjestetään ennätysmäärä vaaleja. Useat päätökset jäävät odottamaan päätöksentekijöiden ja vallan vaihtumista.

Tanner sanoo, että tänä vuonna yritysten fokus on tuottavuuden ja operatiivisen tehokkuuden parantamisessa. Yrityksissä mietitään nyt erityisesti sitä, miten voidaan kehittää tiedolla johtamista sekä datan ja tekoälyn hyödyntämistä läpi organisaation. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa, koska monessa yrityksessä data tai sen laatu on puutteellista, minkä vuoksi siitä on haastavaa tuottaa hyvälaatuista analyysia päätöksenteon tueksi.

Riikka Tanner kertoo, että tänä vuonna yritysten fokus on tuottavuuden ja operatiivisen tehokkuuden parantamisessa. KUVA: Julia Ruotsi.

Epävarmuus tulevasta näkyy tänäkin vuonna vahvasti johdon agendalla. Tanner kertoo, että vuonna 2024 suurin osa ylimmän johdon ajasta menee muutoksen hallintaan. Hänen mukaansa epävarmuudesta puhutaan nykyään niin paljon, että siitä on itsessään tullut ajuri, joka vaikuttaa merkittävästi niin yksilöiden kuin yritysten toimintaan. Organisaatioiden strategiaan on nousemassa entistä vahvemmin “no-regrets” ajattelu. Tämä strategia keskittyy päätösten tekemiseen, jotka tuottavat hyötyä riippumatta siitä, miten tulevaisuuden epävarmuudet realisoituvat.

Tanner haluaakin haastaa yritysjohtoa miettimään seuraavia kysymyksiä:

  • Millä tavalla epävarmuus vaikuttaa meihin? Uskallammeko ottaa riskejä?
  • Mitä muuta kasvu voi tarkoittaa kuin liikevaihdon tai markkinaosuuden kasvattamista?

Tilaisuudessa kuultiin yleisöltä monia hyvä kysymyksiä. KUVA: Julia Ruotsi.

Nousevia trendejä johdon agendalla ovat siirtyminen tietotyöstä ajatustyöhön. Monet asiantuntijat tekevät jo nyt ajatustyötä, mutta ongelmana on se, että sitä johdetaan kuten tietotyötä. Tanner kertoo, että johtamisen muutos tulee haastamaan ylintä johtoa tulevina vuosina.

Lisäksi nuorten työntekijöiden mielenterveys mietityttää ylintä johtoa. Johdon agendalla -raportin mukaan suuri osa yritysjohtajista on huolissaan nuoremmista sukupolvista. Tulevina vuosina heidän täytyy ratkaista se, miten saada nuoret sukupolvet pysymään mukana työelämässä.

Case Patrian sisäinen uudistumismatka, Ville Jaakonsalo

Patrialla otettiin vuoden 2022 alusta käyttöön uusi strategia ja sen mukainen täysin uudistettu operatiivinen rakenne, joilla yritys lähti hakemaan voimakasta kasvua. Muutosta edelsi 18 kuukauden valmistelu. Patrian talousjohtaja Ville Jaankonsalo kertoo, että muutoksen tukena oli alussa KPMG:n tekemä analyysi yhtiön strategisen kasvukykyyn liittyen ja varsinaisessa transformaatiossa oli apuna laaja tiimi PwC:ltä.

Muutos sisälsi kaikkien aiempien liiketoimintojen (pois lukien Millog) purkamisen. Noin 300 vanhan rakenteen mukaista tehtävää lakkautettiin, ja ne perustettiin ja täytettiin uudelleen uuden strategian ja toimintamallin mukaisesti. Patrian alkuperäisenä tavoitteena oli uuden strategian myötä kasvattaa liikevaihtoaan 300 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä.

Jaakonsalo sanoo, että vanhojen rakenteiden räjäyttäminen organisaatiossa auttoi osaltaan muuttamaan ihmisten mentaliteettia sisäisen yhteistyön suhteen ”180 astetta”. Nyt ihmiset tekevät uudenlaisella tavalla yhteistyötä keskenään. Koko yrityksen toiminta on myös muuttunut rohkeammaksi, kun Patria on lähtenyt tavoittelemaan myynnin kasvua ulkomailta.

Ville Jaakonsalo sanoo, että vanhojen rakenteiden räjäyttäminen organisaatiossa auttoi osaltaan muuttamaan ihmisten mentaliteettia sisäisen yhteistyön suhteen ”180 astetta”. KUVA: Julia Ruotsi.

Jaakonsalo uskoo, että Patrian on haastava kehittyä radikaalisti, jos sillä on toimintaa vain kotimaassaan. Hän sanoo, että Patria kehittyy parhaiten haastamalla itseään onnistumaan myös kilpailluilla markkinoilla ulkomailla. Jaakonsalo toteaa, että kun Patria menestyy globaaleilla kilpailuilla markkinoilla, silloin se pystyy myös palvelemaan parhaiten suurinta asiakastaan eli Suomen Puolustusvoimia.

Jaakonsalo kertoo, että muutoksen läpiviemisessä korostuu vahva johtajuus ja luotto operatiiviseen johtoon. Isossa organisaatiossa kuten Patriassa muutosta ei voida viedä läpi demokraattisesti, vaan organisaatiossa pitää olla vahva projektijohto, joka vie muutoksen läpi.

Nyt kun suuri transformaatio on saatu Patriassa tehtyä, yrityksen liiketulos on jo kasvanut 20 prosenttia vuodesta 2022 vuoteen 2023. Muutoksen toteuttamisessa auttoi myös riittävän väljä, ”yhdelle sivulle” tiivistettävä strategia. Patrian johto pystyi aina palaamaan tähän malliin ja miettimään, mikä transformaatiossa on oikeasti tärkeää.

Paneelikeskustelu uudistumisesta: panelisteina Hanna Sievinen, Jussi Aho ja Ville Jaakonsalo

Paneelikeskustelussa keskusteltiin uudistumisesta omistajan, hallituksen ja johdon näkökulmista. Jussi Aho edusti omistajan näkökulmaa, Hanna Sievinen hallituksen näkökulmaa ja Ville Jaakonsalo johdon näkökulmaa.

Flow Technologiesin toimitusjohtaja Aho totesi, että omistajien rooli uudistumisessa on miettiä, minkälaista riskiä uudistumisessa voidaan ottaa. Omistajien tulee miettiä, mikä on sallittu alue, jolla voidaan liikkua. Onko jotain, mitä ei yritys ei saa lähteä tekemään? Omistajien pitää myös miettiä, miten johtoa insentivoidaan uudistumaan. Jos johdon insentiivit ovat vääriä, se saattaa johtaa vääriin toimiin, jotka vähentävät pääoman arvoa.

Paneelikeskustelua moderoi Ari Virtanen. Panelisteina olivat Hanna Sievinen, Jussi Aho ja Ville Jaakonsalo. KUVA: Julia Ruotsi.

Futuricen hallituksen puheenjohtaja Sievinen sanoi, kun yritys lähtee uudistumaan, tulee hallituksen olla hyvä käsitys osakkeenomistaijien odotuksista. Hallituksen puheenjohtajalla on tästä suuri vastuu. Yrityksen johto taas on keskeisessä asemassa uudistumisessa ja sen läpiviemisessä. On tärkeää, että kaikkien osapuolten – omistajien, hallituksen ja johdon – roolit ovat selkeitä. Haasteellisinakaan hetkinä on harvoin hyödyksi, että hallitus sortuu ottamaan liian operatiivisen roolin.

Sievinen toteaa, että hallituksen tehtävä on pitää huoli suurista strategisista linjoista. Hallituksen tulee myös tunnistaa, milloin johtoa tukeakseen sen tulee painaa kaasua ja milloin tarvitaan hieman tyventä laajassa uudistumisprosessissa. Kaasutusta vaaditaan, että uudistus saadaan liikkeelle ja toteutettua mutta ennen pitkää keskeiseen rooliin nousee myös organisaation sitouttaminen uuteen strategiaan.

Patrian talousjohtaja Ville Jaakonsalo johdon edustajana toteaa, että mikäli hallitukselta ei tule selkeää toimeksiantoa uudistumisprosessille, johdon täytyy itse ottaa erityisen aktiivinen ote uudistumiseen ja hakea tahtotilalle hallitukselta ja omistajilta tarvittava tuki. Tämäntyyppisissä tilanteissa johdon vastuu uudistumisesta on tavallista korkeampi.

Teksti: Karoliina Kuhalampi