Johtaminen ja menestys: Henkilöstön johtaminen menestystekijänä

Johtaminen ja menestys: Henkilöstön johtaminen menestystekijänä

Boardman LJT:n tilaisuus 14.3 LähiTapiolan pääkonttorilla keskittyi johtamisen ja menestymisen väliseen yhteyteen. Tilaisuuden avasi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Kari Kasanen, ja fasilitaattorina toimi LJT:n hallituksen jäsen Satu Koskinen. Tutkimustuloksista oli keskustelemassa Ossi Aura, Juha Eskelinen, Guy Ahonen sekä Timo Kuosmanen.

HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN MENESTYSTEKIJÄNÄ

Tutkimuksessa ”Johtaminen ja tuottavuus – henkilöstöjohtaminen menestystekijänä” selvitettiin yritysten henkilöstön johtamiseen liittyvien käytäntöjen ja yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden yhteyttä. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen kyselyillä oli vuosina 2009-2016 kerätty tietoa 220 suomalaisen teollisuusyrityksen johtamiskäytännöistä. Tässä tutkimuksessa tutkijat selvittivät, millaiset henkilöstön johtamisen käytännöt olivat yhteydessä yrityksen menestykseen. Tätä varten selvitettiin laajan tilinpäätösaineiston avulla, kuinka yritykset olivat menestyneet kaikkiin oman toimialansa yrityksiin verrattuna eri vuosina.

Tulokset kertoivat, että monet johtamisen käytännöt ennakoivat yrityksen hyvää tuottavuutta ja kannattavuutta. Tällaisia olivat etenkin yrityksen jatkuvaan kehittämiseen sekä työn kuormituksen hallintaan ja työurien pidentämiseen liittyvät käytännöt- Esimiesten valmennus henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen ja aktiivisesti työhyvinvointia ja liiketoimintaa tukeva työterveyshuolto olivat myös yhteydessä yritysten tulevaan menestykseen. Yhteys on kuitenkin monisuuntainen, johtamisen käytännöillä on vaikutus tulevaan kannattavuuteen ja kannattavuus näytti mahdollistaneen hyvien käytäntöjen kehittämisen.

Avain menestykseen on johdon henkilöstöä koskevan päätöksenteon taso – järjestelmällinen henkilöstön suunnittelu, tavoitteiden asettaminen, kehittämiskohteiden valinta ja saavutettujen tulosten mittaaminen. Tutkimus osoittaa, että yrityksen henkilöstöä koskevan päätöksenteon tasolla on vahva yhteys yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Tältä pohjalta tutkijat suosittavat, että henkilöstön kyvykkyydet otetaan järjestelmällisesti osaksi strategiaa ja operatiivista johtamista.

Yrityksen hallituksella on keskeinen rooli siinä, että henkilöstön johtaminen muodostuu menestystekijäksi. Hallituksen tulisi varmistaa, että liiketoimintastrategian edellyttämien kyvykkyydet on tunnistettu yrityksessä ja niille on tavoitteet korkean tason varmistamiseksi. Jokaisessa kokouksessa henkilöstön kyvykkyydet ja niiden yhteys liiketoiminnan kannattavuuteen tulee olla esillä. Johdolta tulee vaatia vuosittainen analyysi henkilöstön kyvykkyyksien ja liiketoiminnan tulosten yhteyksistä ja niiden muutoksista.

MENESTYVÄÄ YRITYSTÄ EI PELASTA MIKÄÄN?

Satu Koskinen esitteli tilaisuuden päätökseksi mielenkiintoisia ajatuksia siitä, miten pitkään jatkunut menestys saattaa vaikeuttaa yrityksen uudistumista ja johtaa menestyksen hiipumiseen. Menestyminen voi olla sokeuttaja, joka pahimmillaan lamaannuttaa yrityksen kehityksen ja johtaa arvioimaan toimintaa vanhentuneiden mittapuiden avulla. Menestyksestä johtuva kiire saattaa sulkea ovet uudistumiselta ja uusien prosessien ja toimintatapojen lanseeraaminen käy vaikeammaksi. Yritys saattaa jäädä omien vahvojen resurssiensa vangiksi tai hallituksen ja johdon vähäinen vaihtuvuus voi vaikeuttaa toimintaympäristön muutosten havaitsemista ja niihin reagointia.

Satu haastoi osallistujat pohtimaan myös sitä, onko ajatus siitä, että sama yritys voisi menestyä useita vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja, epärealistinen tai vanhanaikainen tässä nopeassa muuttuvassa maailmassa, jossa yritysten, tuotteiden ja palveluiden elinkaaret lyhentyvät mm. teknologian vauhdikkaan kehityksen myötä.

 

 

 

 

Tutkimusraportti ”Johtaminen ja tuottavuus – henkilöstöjohtaminen menestystekijänä” on ladattavissa veloituksetta Aalto-yliopiston verkkosivuilta https://bit.ly/2HYQbSk

Tutkijoiden yhteystiedot

Ossi Aura            ossi.aura@gmail.com     www.ossiaura.com/julkaisut

Juha Eskelinen    juha.p.eskelinen@aalto.fi                  https://research.aalto.fi/portal/juha.p.eskelinen.html

Guy Ahonen        guy.ahonen@professori.fi                 www.imafi.fi

Timo Kuosmanen   timo.kuosmanen@aalto.fi                 https://research.aalto.fi/portal/timo.kuosmanen.html

Kuvat Anette Vuorenmaa