Liikkeenjohtajan talouden maailmankuva

Liikkeenjohtajan talouden maailmankuva

Talous ja johtaminen. Siinä on sanapari, joka kuulostaa itsestään selvältä asiayhdistelmältä. Liikkeenjohtamisen avaintavoite on organisaation menestyksen rakentaminen. Tuntuu siis luonnolliselta, että toki johtamistyössä taloutta ja laskentatoimea hyödynnetään. Johtajien talousosaamisen tulee olla kunnossa ja vastaavasti organisaatioiden toimia huolellisesti rakennettujen talouden järjestelmien ja ohjausmallien tukemana. Mitäs uutta ja ihmeellistä tässä on?

Blogin kirjoittaja Pasi Aaltola toimii Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Executive MBA-ohjelmasta vastaavana johtajana.

Laskentatoimen oppikirjanomainen soveltaminen johtamistyössä ei kuitenkaan ole koko kuva asiasta. Talouden näkökulma johtamistyössä on itse asiassa hyvin moniulotteinen ilmiö.

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, miten liikkeenjohtajan taloudellinen maailmankuva rakentuu? Havahduin itse ihmettelemään asiaa muutamia vuosia sitten. Havaitsin että johtajat, vastoin edellä kuvattua oletusta talouden ilmeisestä kytkennästä johtamistyöhön, hyödynsivät laskentatoimen tietoa ja raportteja yllättävän harvoin yrityksensä toimintaa ja tulevaisuutta suunnitellessaan. Erityisesti tämä korostui strategisen ajattelun yhteydessä. Mistähän tämä mahtoi johtua? Aiheesta on jonkun verran tietoa, mutta suuri osa laskentatoimen tutkimuksesta on lähestynyt asiaa talouden ammattilaisten näkökulmasta, eli talousihmisten toimenkuvia, työrooleja ja toimijuutta hahmottaen. Sen sijaan käytännön johtajien suhdetta talouteen ja sen käyttöön on tutkittu kovin vähän. Käynnistin monivuotisen tutkimushankkeen ymmärtääkseni liikkeenjohtajien talouden maailmankuvaa entistä paremmin.

Ensimmäinen haaste asian tutkimisessa on se, kuinka päästä ”johtajien pään sisään” heidän talousajattelunsa hahmottamiseksi? Valitsin tutkimusstrategiaksi monenlaisia laadullisia aineistoja ja teorianäkökulmia hyödyntävän lähestymistavan. Aineistoa kerättiin johtajia haastattelemalla sekä heidän tuottamaansa kirjallista ja visuaalista aineistoa analysoiden, pyrkimyksenä johtajien kokemusmaailman tulkitseva ymmärtäminen. Kokonaisuudessaan aineistojen tuottamiseen osallistui 91 johtajaa. Kaikki olivat suomalaisia, mutta edustivat laajasti eri toimialoja ja hyvin erityyppisiä organisaatioita, niin yrityksiä kuin myös julkista alaa sekä järjestökenttää.

Eräs tutkimushankkeen päätulos oli liikkeenjohtajan talouden maailmankuvan hahmottaminen. Se muodostuu seuraavista neljästä elementistä.

1. Talouden tietopohja

Talousasioiden riittävän vankka perusosaaminen on lähtökohta talouden johtamisessa. Myös organisaation ja sen talousfunktion kyky tuottaa numerotietoa liiketoiminnan tilasta ja näkymistä on keskeistä. Talouden tilannekuva ja laskentatoimen logiikka tulee ymmärtää. Talousraportit ja numerotieto ovat kuitenkin vain lähtökohta johtajan talousajattelussa. Yritystä ei johdeta pelkällä kirjanpitäjän näköalalla.

2. Strateginen talousajattelu

Tutkimus osoitti, että johtamistyössä oman organisaation liiketoimintamallin hahmottaminen talouden näkökulmasta on olennaista. Strateginen talousajattelu, yrityksen ansaintalogiikan pohtiminen muuttuvassa toimintaympäristössä, on kokeneellekin johtajalle relevanttia. Etenkin tulevaisuuteen suuntautuva strateginen ajattelu ja liiketoiminnan kehittäminen on keskeistä.

Tutkimuksen eräs yllättävä löydös oli kuitenkin, että liian tiukasta talousohjauksesta voi olla myös haittaa. Tämä korostuu etenkin strategisen kehitystyön yhteydessä. Tiukka taloudellinen ohjaus voi mm kaventaa johtajien strategista ajattelua ja altistaa organisaation liialliselle varovaisuudelle strategisissa kokeiluissa.

3. Taloustietoisuuden juurruttaminen organisaation toimintaan

Talouden johtaminen ei ole vain johtajan asia. Organisaatiot ovat yhä useammin rakenteeltaan matalia, ihmiset osaavia ja toiminta varsin itseohjautuvaa. Talouteen vaikuttavia päätöksiä, isoja ja pieniä, tehdään eri puolilla organisaatiota kaiken aikaa. Tämän päivän organisaatioissa jokainen, jolla on työssään autonomiaa ja itsenäistä päätöksentekovaltaa, on oman työnsä talousjohtaja. Talousjohtamisen tavoitteena tulee olla taloustietoisuuden kasvattamiseen läpi yrityksen.

4. Talouden kannalta relevantit johtamistoimenpiteet

”Managers are action-focused”, totesi Peter Drucker aikoinaan. Tämä pätee myös talouden johtamiseen. Liikkeenjohtajan talouden maailmankuvan tarkoituksena on muodostaa käsitystä juuri omassa johtamistyössä mahdollisimman relevanteista johtamistoimenpiteistä.

Tutkimuksen keskeinen havainto oli, että johtajan tulee pyrkiä hahmottamaan oma johtamisvastuualueensa myös taloudellisen logiikan kautta. Eli kehittää taloudellista maailmankuvaansa . Tutkimuksen tulokset osoittavat, että johtajan omaan työhönsä kytkeytyvä taloudellinen ajattelutapa rakentuu merkittävästi hänen kokemuksiensa kautta. Tästä kokemuksen kautta rakentuneesta ajattelutavasta, mindsetistä, olisi tärkeää tulla yhä tietoisemmaksi. Miten oma työhistoriasi, kokemuksesi, ja ymmärrys nykyisestä liiketoiminnastasi ohjaavat sinun talousajatteluasi? Talousasioiden ajattelu kokonaisuutena on yllättäen monen johtajan kompastuskivi.

Tutkimuksessa muodostettiin johtajan työssä käyttökelpoinen viitekehys talousasioiden kokonaisuuden hahmottamiseen. Olenkin usein pyytänyt johtajia arvioimaan sekä omaa osaamistaan, sekä organisaationsa kyvykkyyttä talouden johtamisen suhteen jokaisen edellä esitetyn neljän näkökulman osalta:

  1. Onko talouden tietopohjamme kunnossa? Millainen on organisaatiomme kyky tuottaa relevanttia talousinformaatiota ja analyyseja? Miten arvioin omaa talousosaamistani?
  2. Onko meillä riittävä strateginen kuva liiketoimintamme taloudellisista tilanteesta ja dynamiikasta? Kykenenkö itse riittävän strategiseen talousajatteluun?
  3. Olemmeko riittävästi juurruttaneet taloustietoisuuden ja talousviestinnän organisaation toimintaan? Osaanko itse viestiä talousasioista selkeällä ja toimintaa ohjaavalla tavalla?
  4. Onko meillä selkeä suunnitelma organisaation taloudellisen menestyksen tiekartaksi? Olenko itse omalla johtamisvastuualueellani käynnistänyt talouden kannalta olennaisimmat toimenpiteet?

Tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa, joka auttaa johtajia hahmottamaan omaa työtään monipuolisesti talouden näkökulmasta sekä jäsentämään omaa toimijuuttaan organisaationsa strategisen menestyksen rakentamisessa. Tässä blogikirjoituksessa avasin tiiviisti tutkimuksessa muodostetun liikkeenjohdon talousasioiden maailmankuvan neljä elementtiä. Sen lisäksi tutkimuksen tulokset auttavat johtajia ja hallitusten jäseniä arvioimaan talouden käyttöä strategisessa päätöksenteossa, jäsentämään strategisen kehitystyön ohjausmalleja omaan organisaatioonsa, sekä toivottavasti kaikkein tärkeimpänä, jatkuvasti kehittämään omaa taloudellista ajattelutapaansa.

Koko väitöskirja on ladattavissa tästä!

Blogin kirjoittajasta

Pasi Aaltola (s.1976) toimii Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Executive MBA-ohjelmasta vastaavana johtajana. Lisäksi hän tekee tutkimusta ja toimii mm Admicom Oyj:n, Linnax Oy:n ja Finncredible Oy:n hallituksissa.

Tutkijablogin lisäksi LJT järjestää vuosittain useita seminaari- ja keskustelutilaisuuksia omistajien, hallitusjäsenten ja johdon kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista. Otamme mielellämme uusia jäseniä mukaan toimintaamme – lue lisää:

LJT Jäsenyys

Tutkija, haluaisitko kertoa omista tutkimustuloksistasi tällä foorumilla?

Voit olla yhteydessä Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtajaan Satu Koskiseen (satu.koskinen@boardman.fi) tai viestintäkoordinaattori Julia Ruotsiin (julia.ruotsi@boardman.fi).