Oikeudenmukaiset alustat ja datan jakaminen – utopiaa vai tulevaisuuden megatrendi?

Oikeudenmukaiset alustat ja datan jakaminen – utopiaa vai tulevaisuuden megatrendi?

Robin Gustafson toimii strategisen johtamisen professorina Aalto-yliopistossa. Kuva: Unto Rautio

Data, tekoäly ja alustamaiset liiketoimintamallit ovat mahdollistaneet uudenlaisen talouden. Erityisesti liikkumisessa, koulutuksessa sekä terveydenhuollossa datatalouden menestykäs kehittäminen voi luoda isoja kasvumahdollisuuksia yrityksille sekä tuoda merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä. Keskeinen haaste onkin kykenevätkö organisaatiot aidosti hyödyntämään kaikkea tätä arvonluontipotentiaalia?

Boardman LJT:n tilaisuudessa sukellettiin pintaa syvemmälle alustatalouteen, datan jakamiseen ja tekoälyn rooliin kasvun ajureina, ja myös kysymykseen oikeudenmukaisuudesta ja vastuullisuudesta.

Aiheesta alustivat strategisen johtamisen professori Robin Gustafsson, Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitokselta sekä Firan toimitusjohtaja Jussi Aho kertoi puheenvuorossaan millaista uudenlaista johtamista ja kyvykkyyksiä alustatalous ja erityisesti datan avoimempi jakaminen vaatii. Tilaisuuden moderaattorina toimi Boardman LJT:n hallituksen jäsen Ulla-Maija Uusitalo.

Uudenlainen tapa tuottaa arvoa

Alustatalous viittaa laajenevaan talouden ilmiöön, jossa digitaaliset alustat ovat keskiössä organisoimassa tuotteiden ja palvelujen tuottajien, kehittäjien ja käyttäjien toimintaa ja vuorovaikutusta. Keskeinen ominaispiirre alustataloudessa on digitaalisilla alusotoilla reaaliajassa ja jatkuvasti (24/7) tapahtuva kaupankäynti, innovointi ja kehitystyö.

“Erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa alustatalous muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana,” totesi Gustafsson. Gustafsson nosti tilaisuudessa esille lukuisia alustatalouden erityispiirteitä.

Digitaaliset alustat mahdollistavat uusia tuotanto- ja ansaintamalleja, jotka poikkeavat merkittävästi aikaisemmista palvelu-, tuotanto- ja liiketoimintamalleista. Digitaaliset alustat mahdollistavat uudella tavalla markkinapaikkojen synnyttämisen ja hallinnan sekä informaation tehokkaan välittämisen.

Uudet liiketoimintamallit ja digitaaliset alustat luovat uusia ja arvokkaita vuorovaikutuksia tuottajien, tuottajien ja käytävien välillä sekä käyttäjien kesken. Esimerkiksi Facebookissa luodaan uusia vuorovaikutussuhteita palvelussa läsnä olevien kesken.

Digitaalisten alustojen erityispiirteisiin kuuluu alustalla tapahtuvien interaktioiden myötä syntyvä data. “Ja tämä data on äärimmäisen arvokasta,” korosti Gustafsson.

Alustat eroavat toisistaan merkittävästi siinä, miten alustan osapuolet tuottavat arvoa. “Mitä enemmän on käyttäjiä, esimerkiksi Facebook-käyttäjiä, sitä enemmän on mainostajia, jotka saavat arvoa ja hyötyvät siitä.“

Alustat synnyttävät hyödyllistä dataa

Alustoja on hyvin erilaisia. Alustamaisuuteen liittyy se, että se on digitalisoitua toimintaa. Toimintaa tapahtuu interaktiivisesti ja sen avulla mahdollistetaan suora interaktio käyttäjien välille. Näin syntyy myös verkostovaikutuksia.

“Siellä on eri rajapintoja, joilla ulkopuoliset toimijat voivat tuottaa alustalle esimerkiksi uusia sovelluksia tai lisätä tietoa,” kertoi Gustafsson. Käytön pohjalta syntyy myös arvokasta dataa.

Gustafsson kannusti tilaisuudessa pohtimaan, että voisivat tietyntyyppiset datat ajatella yleishyödykkeinä. Data poikkeaa hyödykkeenä ja resurssina perinteisistä taloudellisista hyödykkeistä, sillä se on ei kilpailullinen, rajoittamaton, matalakustanteinen ja kontekstiin sidottu kokemuspohjainen hyödyke.

Gustafsson kertoi tilaisuudessa, että arvon luonti mekanismit voidaan jakaa viiteen eri osa-alueeseen, joita ovat puhdas määrä, hyöty, monipuolisuus, komplementaarisuus sekä akkumulaatio.

Akkumulaatiolla Gustafsson viittaa siihen, että mitä enemmän tietoa esimerkiksi Wikipediaan tarjotaan, sitä arvokkaammaksi se muodostuvat meille.

Datan laaja-alaisemman hyödyntämisen esteet

Gustafsson nosti tilaisuudessa esille esimerkkejä lukuisia hyödyistä, joita datan laaja-alaisempi hyödyntäminen voisi tuoda yksilöille, yrityksille ja taloudelle.

“Datan jakamisessa tulisi olla enemmän kannusteita ja velvoitteita. Siitä on hyötyä esimerkiksi terveys ja opetussektorilla.”

Gustafssonin mukaan datan jakamisessa ongelmia aiheuttavat mm. kehittymättömät ja epätäydelliset datamarkkinat, jossa toimija kerryttää dataa ja pitää sen itsellään. Hänen mukaansa oikeudenmukaisempaa datataloutta voitaisiin rakentaa vahvistamalla mm. yksilöiden roolia.

Boardman LJT

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Meitä erityisesti kiinnostavia teemoja ovat johtaminen, strategia, ennakointi, omistajuus, hallitustyö, yrittäjyys, vastuullisuus sekä työelämän muutos.LJT järjestää vuosittain useita keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on aktiivinen, syvällinen ja luottamuksellinen pohdiskelu kulloisestakin ajankohtaisesta aiheesta.

Toivotamme LJT:n teemojen parissa työskentelevät tutkijat, johtajat ja muut toimijat tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

Lue lisää ja liity Boardman LJT:n jäseneksi!